Kitipong Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

การเรียนนากศิลป์ ม 1 โขนการเรียนนาฏศิลป์ ม 1 โขน
• การเรียน ผ่าน DLTV ครั้งที่ 1
• ประวัติความเป็นของโขน
• วิวัฒนาการโขน


สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• Bing
• youtube
• facebook

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน

นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน
• รำพื้นบ้าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• ตัวชี้วัดรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• สื่อการเรียนการสอน
• ภาระงานที่ต้องทำ
• ผลงานนักเรียน
• อื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน
• นาฏยศัพท์
• โขน ชุด หนุมานจับนางเบญกาย
• โขน ตอนพระเคณร์เสียงา
• โขน ตอน พระรามรบทศกัณฐ์

Activity

การเรียนนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครั้งที่1 ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้ออิทธิพลของนักแสดง และทำใบงานทาง DLTV

ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อ
นาฏยศัพท์ และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  3  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อภาษาท่า  และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  4  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อการตีบทบาทการแสดง  และทำใบงานทาง  DLTV

ครั้งที่  5  ให้นักเรียนศึกษาตามหัวข้อรำวงมาตรฐาน  และทำใบงานทาง  DLTV

ศึกษาผ่าน DLTV นาฏศิลป์ ม1 
หมายเหตุ ให้นักเรียนทำใบงานทาง DLTV เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนรวบรวมใบงานส่งตอนเปิดเรียน


การฝึกโขน(ตบเข่า)แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน

 
     
การฝึกโขน ถองสะเอว แบบฝึกภาคปฏิบัติก่อนการเรียนในชั้นเรียน
 

การฝึกโขน  เต้นเสา

ใบงานที่1  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/10  เข้าเรียนรายวิชา  ทัศนศิลป์  ศ23103   2/7/2563  เวลา  08.30-09.20  น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2และ 1/8 ให้เข้าเรียน รายวิชา นาฏศิลป์ ศ21102 2/7/2563 เวลา 09.20-11.00 นและ 12.40-14.20 น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/7 ให้เข้าเรียน รายวิชานาฏศิลป์ ศ21102  8/7/2563 เวลา 09.20-11.00 น  และ  13.20-15.10 น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 1/3 ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์  ศ21102 10/7/2563  เวลา 09.20-11.00 น  และ  14.20-16.00 น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4  ให้เข้าเรียนวิชานาฏศิลป์  ศ21102   14/7/2563  เวลา  09.20-11.00 น  

Article
Search 
หัวโขน
บทความ
Create : 2011-10-07 13:25:38 10112 0
โขน
บทความ
Create : 2011-10-07 13:46:15 5900 0

more


PhotoAlbums
Search

ไม่ระบุ

Create : 2012-08-09 09:24:29 993
ภาพการแสดงโขนและนาฏศิลป์
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2011-10-06 17:38:43 1177

more


Statistic
Counter
39377  Advertise

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.516558 sec.