Kru_JUNJAO Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทย ครูจันทร์เจ้า
407279.jpg

407279.jpg


บทเรียนออนไลน์
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชา
• แผนการวัดและประเมินผล
• แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาระงาน
• ตัวชี้วัด ท 32102
• ตัวชี้วัด ท 22102

ท22101
• โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
• ออมไว้ใส่ถุงแดง
• การวิจารณ์เรื่องสั้น
• นิราศเมืองแกลง
• โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
• ศิลาจารึก
• การสร้างคำ
• แฟ้มสะสมงาน
• คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
• การฟังการดูการพูด
• กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง(สอบซ่อม)

สื่อการเรียนรู้
• ตำนานกาพย์เห่เรือ
• ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ
• เสภาขุนช้างขุนขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา
• สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
• ประวัติไตรภูมิพระร่วง
• เรื่องย่อสามก๊ก
• บทวิเคราะห์สามก๊ก
• เรื่องย่อขุนช้างขุนแผน
• ลิลิตตะเลงพ่าย
• มัทนะพาธา
• ความงามของภาษา
• การเรียงคำเข้าประโยค
• ตัวละครสามก๊ก
• แบบฝึกสามก๊ก
• ไตรภูมิ
• แบบสอบซ่อม ม.5

การพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียน วิชาภาษาไทย
• การพัฒนาความสามารถการอ่าน
• การพัฒนาความสามารถการเขียน

แบบฟร์อม
• แบบฟอร์มต้นไม้ของฉัน
• แบบฟอร์ม'ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง'
• โครงงาน

ท22102
• โคลงสุภาษิต
• บทสอบเขียนโคลงสี่สุภาพ
• กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
• ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
• การเขียนจดหมาย
• ราชาศัพท์
• ทบทวนความรู้
• ปกงาน
• การเขียนรายงาน


407279.jpg
News
อัจฉริยะสร้างได้
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2014-03-20 20:00:40 2336 0
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2012-08-16 14:56:05 2827 0
ความเป็นผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2014-03-20 20:48:37 2158 0
คนดีที่หนึ่ง
Create : 2014-03-20 20:32:56 2305 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


Article
Search 
ลิลิตตะเลงพ่าย

Create : 2012-06-17 15:03:36 2761 0
การเขียนเรียงความ
บทความ
Create : 2011-10-07 13:41:58 8368 0

more


PhotoAlbums
Search
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับม.2 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2554
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2011-10-07 15:00:06 1991
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2011-10-07 14:25:29 1710

more


Statistic
Counter
67289  สืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• มติชน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.063664 sec.