thai Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

        Facebook-Logo.jpg

 กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
   สตรีวิทยา พุทธมณฑล

   

กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
   สตรีวิทยา พุทธมณฑล

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        ปีการศึกษา 2563

354493.jpg


20110029_20052823233806.png


หลักสูตร
• โครงสร้างหลักสูตร
• โครงสร้างรายวิชา
• โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

• ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
•
• วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
• บทคัดย่อ (Abstract) วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
• บทคัดย่อรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คุรุสภา
• สถาบันคุรุพัฒนา
• OBEC 2021 Webinar
• สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
• ครูพร้อม
• แหล่งสื่อการเรียนรู้สำหรับครู / นักเรียน

ตารางสอนของครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
• ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

• มัธยมศึกษาปีที่ 1
• มัธยมศึกษาปีที่ 2
• มัธยมศึกษาปีที่ 3
• มัธยมศึกษาปีที่ 4
• มัธยมศึกษาปีที่ 5
• มัธยมศึกษาปีที่ 6

• ครูอัญชสา ยิ้มถนอม
• ครูนวลฉวี นาคจันทร์
• ครูรัชพร วิทยประพัฒน์
• ครูทานตะวัน ศิรินพ
• ครูจันทร์เจ้า เถียรทวี
• ครูศิริพร มังกรแก้ว
• ครูสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์
• ครูอธิวัฒน์ เงินสมบัติ
• ครูอมราภรณ์ ทิพชัย
• ครูปิยนันท์ กุลมาตย์
• ครูปัทมวรรณ โชติกลาง
• ครูจุฑาทิพย์ และล้ำเลิศ
• ครูจีรวรรณ์ เข็มกลัด
• ครูอันธิกา บุญเลิศ
• ครูปาริจิตร ไพเราะ
• ครูสุพัชชา เครือฉิม

สาระน่ารู้
• พังเพยสุภาษิต
• สำนวนสุภาษิต
• ดอกไม้ในเพลง
• เกร็ดความรู้ภาษาไทย

การคัดลายมือ
• วิธีคัดลายมือ
• โปรแกรมการคัดลายมือ.
• รูปแบบตัวอักษรไทย
• เลิกใช้ภาษาวิบัติกันเถอะ

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
• ประวัติชีวิต
• ตามรอยสุนทรภู่
• ชีวิตและผลงาน

มหาเวสสันดรชาดก
• ตอนที่ 1 กำเนิดพระเวสสันดร
• ตอนที่ 2 ขอช้างปัจจายนาเคนทร์
• ตอนที่ 3 เดินทางสู่เขาวงกต
• ตอนที่ 4 ชูชก-อมิตดา
• ตอนที่ 5 ชูชกเดินทางไปเขาวงกต
• ตอนที่ 6 พรานเจตบุตร
• ตอนที่ 7 ชูชกขอสองกุมาร
• ตอนที่ 8 พระอินทร์แปลง
• ตอนที่ 9 นิวัติพระนคร

นางในวรรณคดี
• วันทอง
• โมรา
• กากี
• เมรี
• มโนราห์
• อมิตดา
• มัทรี
• สีดา
• บุษบา
• กุสุมา
• ลำหับ
• พระเพื่อน พระแพง
• มโนราห์บูชายัญ
• บุษบา 2
• ตำแหน่งมเหสีของอิเหนา
• ยอดพธูจากผู้ชนะสิบทิศ

ข้อสอบ O-net ม.3
• O-net พ.ศ.2553

รู้เรื่องวรรณคดี
• ขุนช้างขุนแผน
• อิเหนา
• กากาติชาดก
• วรรณคดีปกิณกะ
• หลากหลายนารี วรรณคดีต่างเรื่อง

สามก๊ก
• แนะนำตัวละคร
• จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
• กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 1
• กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 2

พุทธสาวก
• พระมหากัสสปะ

รามเกียรติ์
• เรื่องย่อ
• นารายณ์ปราบนนทก

Statistic
Counter
192728  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...!!!
นำสนกส.png

ิืทา.jpg

16.jpg

รูปภาพ2สวยว.png

ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

S__2826393.jpg


งบงวยนส.jpg

Smile รายละเอียดการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ Smile 
พจกลุ่มสาระฯ

ประกาศผลการประกวดทักษะทางภาษาไทย 'กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ'

382103.jpg

งานนำเสนอot.jpg

คลิกเข้า
ชมผลงานนักเรียน      ดาวน์โหลดผลงาน

368087.jpg

รายละเอียดการร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๔  

6.jpg

รูปภาพ88.jpg
รูปภาพ11.jpg    รูปภาพ22.jpg    รูปภาพ33.jpg


รูปภาพ44.png    รูปภาพ55.jpg     รูปภาพ66.png

999.jpg

12.jpg             15.jpg
               
   
ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 


google-classroom.jpg

298563.jpg

รายงานการประเมินคุณภาพ (Self Assessment Report : SAR) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

49864682_1974265552622940_1627546546507612160_n.jpg


      


     powerpoint การแข่งขันตอบคำถามจากคำประพันธ์
วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖
คลังข้อมูลภาพตัวละครในวรรณคดี...กดที่นี่
http://www.satriwit3.ac.th/personal_files.php?p=&file_subgroup=# https://sites.google.com/satriwit3.ac.th/pasathaisw3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
News
อิ่ม...อุ่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-08-11 16:47:17 2014 0 Approve
คือหัตถาครองพิภพ..จบสากล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-08-11 16:11:00 2004 0 Approve
สำหรับลูกทุกคน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2013-08-11 16:06:37 2104 0 Approve
เจ้าฟ้าชายถวายสมเด็จแม่
Create : 2012-08-03 23:40:01 4984 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ภาษาไทย เอกลักษณ์ไทย
Create : 2012-06-10 22:15:52 2224 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ลาวดวงเดือน
Create : 2012-05-13 21:23:18 2221 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
อุทยานดอกไม้
Create : 2012-05-13 20:08:09 2254 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ความฝันอันสูงสุด
Create : 2012-05-05 21:28:51 2101 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร
Create : 2012-04-15 22:56:30 2255 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
กำเนิดอักษรไทย
Create : 2012-04-15 22:41:05 2304 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 1
Create : 2012-03-02 00:32:59 2272 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 2
Create : 2012-03-02 00:53:20 2122 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 3
Create : 2012-03-02 23:08:40 2138 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางในวรรณคดี 4
Create : 2012-03-08 00:26:27 2134 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
พระเอกไทยในวรรณคดี
Create : 2012-03-09 22:46:04 9960 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางเอกไทยในวรรณคดี
Create : 2012-03-11 23:44:54 2618 1 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
นางเอกไทยในวรรณคดี 2
Create : 2012-03-24 00:16:22 6150 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รามเกียรติ์ Animation 1
Create : 2012-06-10 21:23:10 3134 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


Article
Search 
เวียงกุมกาม นครใต้พิภพ
บทความ
Create : 2012-05-16 20:51:54 2245 0
รามเกียรติ์ Animation 6
บทความ
Create : 2012-06-10 21:19:04 2161 0
รามเกียรติ์ Animation 5
บทความ
Create : 2012-06-10 21:14:25 2049 0
คำคมจากขงเบ้ง
Create : 2012-03-14 23:39:31 2016 0 บทความ
คุณค่าของเวลา
Create : 2012-03-14 23:41:47 2033 0 บทความ
เพลงฉ่อย...อักษรไทย
Create : 2012-03-13 00:58:02 2239 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 1
Create : 2012-03-08 01:06:50 2129 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 4
Create : 2012-06-10 21:20:59 2007 0 บทความ
รามเกียรติ์ Animation 2
Create : 2012-03-08 01:07:39 2242 0 บทความ

more


PhotoAlbums
Search
การประกวดวาดภาพ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๔
ไม่ระบุ

Create : 2021-08-18 18:09:18 40
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2021-02-27 22:42:36 161
กิจกรรมสอบวัดความรู้เสริมปัญญา รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2021-02-27 22:42:07 161

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2021-02-27 21:47:12 149

moreโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.715988 sec.