EPProgram Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program : EP

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ครูสุจิตรา ศรีรอด      
081 - 752 - 5710

ครูอรวรรณ เพอโรดิน  
088 - 091 - 6641 Statistic
Counter
34887  
รายละเอียดการรับสมัครSmile
โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

รับใบสมัคร        1 -24 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัคร            20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบคัดเลือก      4 มีนาคม 2560
ประกาศผล        9 มีนาคม 2560
รายงานตัว        ภายใน 12 มีนาคม 2560
มอบตัว             8 เมษายน 2560การรับนักเรียน จำนวนนักเรียน Laughing

รับนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมจำนวน 60 คน
คุณสมบัติของนักเรียนLaughing
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ตามหลักศูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ปีการศึกษา 2559
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.ผู้ปกครองมีควมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
6.นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่โรงเรียนกำหนดทั้งข้อเขียน
และการสัมภาษณ์
7.การเก็บเงิบสนับสนุนโครงการ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อภาคเรียน 
และเก็บเงินค่าเข้ากิจกรรม ค่ายวิชาการ เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ฯลฯ
ในภาคเรียนแรก 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Information about Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School Engish program classroom

>> click for reading<<
 
PhotoAlbums
Search
กิจกรรมภายในห้องเรียน EP
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-12-13 10:45:51 1742
การประชุมครูห้องเรียน EP
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-12-20 21:34:38 1152
นักเรียน EP รับรางวัลต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-12-20 21:27:43 1112

moreโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.649258 sec.