social2 Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   • โครงสร้างหลักสูตร
• โครงสร้างรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด

• การจัดการเรียนการสอน
• งานภายในกลุ่มสาระฯ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

• ครูนิติยา ภักดีบุรี
• ครูนาตยา สุกจั่น
• ครูวันเพ็ญ มีคำแสน
• ครูนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์
• ครูไพพร ดีบาง
• ครูพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
• ครูเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา
• ครูประภารัตน์ อรุณภู่
• ครูสุจินดา คล้ายขำ
• ครูณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
• ครูพงศกร จิรยั่งยืนยง
• ครูขนิษฐา ตันกูล
• ครูสุภกฤตา หงษ์ทอง
• ครูกรัณฑา สุธาทรัพย์
• ครูปริมประภา แสนท้าว
• ครูศุภกฤตย์ อุ่นแอ
• ครูนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง
• ครูเพียงพร โปทอง
• ครูกนกวลัย สร้อยศักดิ์
• ครูธิติมาศ สุขประเสริฐชัย
• ครูอนุชิต บูรณพันธ์
• ครูณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี

• ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคม
• หมอกฎหมาย
• วันอาเซียน
• ธรรมศึกษา
• เทศน์มหาชาติ
• วันสำคัญทางศาสนา
• หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา
• ประกวดมารยาทไทย
• ครอบครัวพอเพียง
• ศึกษาดูงาน
• พิพิธภัณฑ์โรงเรียน
• เช้านี้ทวีปัญญา
• ตักบาตรประจำสัปดาห์

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

• ผลงานครู
• ผลงานนักเรียน

• สรุปสารสนเทศประจำปี

• ประชาสัมพันธ์
• ข่าวสำหรับนักเรียน
• ข่าวสำหรับครู

• ภาคเรียนที่ 1
• ภาคเรียนที่ 2

• เผยแพร่งานวิจัย

Statistic
Counter
88013  New Topic


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.610871 sec.