FinanceDept Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   วิสัยทัศน์
• วิสัยทัศน์

พันธกิจ
• พันธกิจ

บุคลากร
• บุคลากร

หน่วยงานภายใน
• งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
• งานการเงิน
• งานสวัสดิการโรงเรียน
• งานตรวจสอบภายในโรงเรียน
• งานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน
• งานวิเคราะห์จัดทำแผน
• งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
• งานควบคุมภายใน

แบบฟอร์ม
• การเงิน
• พัสดุ

ข้อมูลความรู้

รูปกิจกรรม

Statistic
Counter
5487  

PhotoAlbums
Search
ตรวจสอบการเงินและพัสดุ
ไม่ระบุ

Create : 2019-06-10 18:20:23 288

moreโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.586476 sec.