kruNoona หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Welcome to chemistry family
Tongue out

มารู้จักกันก่อนนะ
รายวิชาเคมี 1
• โครงสร้างแผนการสอน
• แนะนำรายวิชาเคมี
• สัปดาห์ที่ 1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
• สัปดาห์ที่ 2 การวัดปริมาณสาร
• หน่วยวัด
• แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
• แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

• หน่วยที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
• สัปดาห์ที่ 3 แบบจำลองอะตอม
• สัปดาห์ที่ 4 อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
• ppt การสอนอนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
• สัปดาห์ที่ 5 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
• สัปดาห์ที่ 6 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่หลัก
• สัปดาห์ที่ 7 ธาตุแทรนซิชัน
• ใบความรู้ ธาตุแทรนซิชัน pdf
• สัปดาห์ที่ 8 ธาตุกัมมันตรังสี pdf
• ใบความรู้ เรื่องการคำนวณครึ่งชีวิต
• ใบความรู้ สมบัติของธาตุ

• หน่วยที่ 3 พันธะเคมี
• 3.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฏออกเตต
• 3.3 พันธะไอออนิก
• 3.4 พันธะโควาเลนต์
• 3.5 การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโควาเลนต์ และโลหะ
• VDO การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโควาเลนต์ และโลหะ
• 3.6 รูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์
•
• หน่วยที่ 4 โมลและสูตรเคมี /ปริมาณสัมพันธ์
• หน่วยที่ 5 สารละลาย
• แบบฝึกหัด โมลกับอนุภาค
• แบบฝึกหัด มวลอะตอม
• แบบฝึกหัด ความเข้มข้นของสารละลาย

รายวิชาการสิ่อสารและการนำเสนอ I20201
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• แผนการสอน
• เนื้อหาวิจัยเบื้องต้น by ครูสุดารัตน์ กิติจันทรโรภาส
• VDO ตัวอย่างงานวิจัย by ครูสุดารัตน์ กิติจันทรโรภาส
• เค้าโครงงานวิจัย

รายวิชา เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ว20223และ ว20224
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงสร้างรายวิชา
• Chapter 1 Introduction to Science
• Chapter 2 Cells as the unit of life
• VDO : Cell song
• chapter 3 Plants
• 3.1 Photosynthesis
• VDO: Photosynthesis
• 3.2 Transport System in Plants
• VDO: Transport System in Plants
• VDO : Vascular tissues of a plant
• 3.3 Struceture of flower (Thai vertion)
• 3.4 Fertilization of plants (Thai vertion)
• 3.5 Cell transportation(Thai vertion)
• 3.6 Struceture and Fertilization of flower
• chapter 4 State of matter
• chapter 4 Atom Element and Compound
• worksheet : state of matter
• worksheet : The quantity of heat
คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนเข้ารหัส  google classroom เพื่อเข้า google meet  เป็นช่องทางใน การสื่อสาร การเช็คชื่อ การเรียนและ การส่่งงานกับครูผู้สอนในการเรียนออนไลน์  
2. ให้นักเรียที่เรียนกับครูทุกชั้นเรียน  เข้าเรียนออนไลน์โดยใช้ google classroom ตามรหัสข้างล่างนี้ โดยใช้ e -mail @ satriwit3.ac .th เท่านั้น ถ้านักเรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้เรียนผ่านเวบไซด์ของโรงเรียน

3.ห้ามนักเรียนห้องอื่นและระดับชั้นอื่น เข้ารหัส classroom ของห้องอื่นโดยเด็ดขาด 
รหัส google classroom ในการเข้าเรียนของนักเรียนแต่ละชั้น


   ม. 1/1  วิชา ว20224  รหัสชั้นเรียน :  th667q7 

         ม. 1/2   วิชา ว20224 รหัสชั้นเรียน  : e2x2two

                ม. 1/3   วิชา ว20224  รหัสชั้นเรียน : znra7ip

        ม. 1/4   วิชา ว20224  รหัสชั้นเรียน : wtmryht
                               
                                 ม. 2/1  วิชา I20202   รหัสชั้นเรียน : 3jsllu6

 ม. 4/4  วิชา ว30222  รหัสชั้นเรียน :tsfl3xt

                         ม. 4/5  วิชา ว30222   รหัสชั้นเรียน : u2mkbm7

      ม. 4/6 วิชา ว30222  รหัสชั้นเรียน  : 4bfjtcs  

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี    อุบัติเหตุจากสารเคมี
การวัดปริมาณสารตัวอย่าง และเลขนัยสำคัญ
การใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม ตอนที่ 1แบบจำลองอะตอม ตอนที่ 2วิดีโอ อนุภาคมูลฐานในอะตอมธาตุแทรนซิชัน


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2020-04-29 13:11:34 257 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2020-05-01 13:22:54 188

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
5396  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.674607 sec.