Saran


การปรับตัวและการเข้าสังคม
การปรับตัวในสังคม 


    การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้ แก่ตนเองที่สำคัญมี 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ภายในจิตใจ ได้แก่การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และส่วนที่ปรากฏภายนอก ได้แก่ ทักษะการเข้าสังคม 

    การเสริมสร้างความมั่นใจเริ่มจากการที่คุณรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีจุดดี จุดด้อยตรงไหน ยอมรับความสามารถของตนเองว่าบางอย่างตัวเองทำได้ดี บางอย่างก็มีข้อจำกัดทำได้ไม่ดี การคิดสิ่งต่าง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะก็จะทำให้เกิดความ มั่นใจมากขึ้นได้ เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้การยอมรับ 

    นอกจากนี้ควรฝึกฝนทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเอง การพึ่งตัวเองบ่อย ๆ ก็ทำให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจมากขึ้น คนที่ทำสิ่งต่าง ๆ ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา คำตำหนิติเตียนที่คุณได้รับอาจจะทำให้เสียความมั่นใจไปบ้าง คุณต้องไม่ท้อถอย แต่ต้องพยายาม ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดซ้ำอีก จะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความมั่นใจต้องอาศัยเวลา ต้องการมีความมั่นใจเรื่องใดก็ต้องทำเรื่องนั้นบ่อย ๆ ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นได้ 

    ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าสังคม บ่อย ๆ เช่น ไปงานพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่น เป็นต้น ดังนั้นคุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปงานกับเพื่อนหรือคนรู้จักใกล้ชิด แล้วเรียนรู้โดยการสังเกตดูว่าในงานนั้นคนทั่วไปเขาแต่งตัวกันอย่างไร เริ่มต้นทำความรู้จักหรือทักทายกันอย่างไร มารยาทสังคมที่จำเป็นมีอะไรบ้าง ท่าทีการวางตัวทำ อย่างไร นอกจากนี้ควรสังเกตเรื่องที่พูดเนื้อหาที่พูด เรื่องใดเป็นเรื่องที่คนสนใจ สำหรับคนที่เริ่มเข้าสังคม ทักษะแรกที่คุณสามารถทำได้คือ การฟังด้วยความตั้งใจ และจากประสบการณ์ที่ได้รับ คุณก็สามารถเลือกทำในสิ่งที่จะเหมาะสมกับตัวคุณได้ต่อไป 

    การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาทักษะ การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องอาศัยความสนใจและความตั้งใจที่จะฝึกฝนอย่างจริงจัง 

    หากสนใจต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดย : เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ กรมสุขภาพจิต

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005868 sec.