WATER


ว22101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัด ว22101

หน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรื ว22101

สารละลาย

ระบบหายใจ

ระบบหมุนเวียนเลือด

..หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างไร

ระบบขับถ่าย

ระบบประสาท 

ระบบสืบพันธุ์


แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่-1 ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

แบบฝึกหัดที่-2-ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด 

แบบฝึกหัดที่-3-ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์

แบบฝึกหัดที่-4 ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์และชีพจร

แบบฝึกหัดที่-5-ถามตอบระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ปริศนา

แบบฝึกหัดที่-6-ระบบหายใจของมนุษย์

แบบฝึกหัดที่-7 ถามตอบระบบหายใจของสัตว์ปริศนา

แบบฝึกหัดที่-8-ระบบขับถ่ายของมนุษย์

แบบฝึกหัดที่-9-ระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด

แบบฝึกหัดที่-10-ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม-1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005450 sec.