Kru_Temduang


คำอธิบายรายวิชา

ประมวลรายวิชา 

 

ชื่อสถานศึกษา        : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กลุ่มสาระการเรียนรู้  : ภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา                : อ 22101     ชื่อรายวิชา :  ภาษาอังกฤษ 3   ชั้น  :  มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-3  จำนวน   :   1.5 หน่วยกิต

รายวิชา                : พื้นฐาน      ภาคเรียนที่ :    1          ปีการศึกษา :   2563

ครูผู้สอน               : นางเเต็มดวง  ชาญฤทธิ์  

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

  1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคำศัพท์ โครงสร้างทางภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  2. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร จับใจความสำคัญทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  4. มีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่าย ๆ การอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  และเรื่องสั้น  การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ต่าง ๆ ใกล้ตัว ภาษาที่ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง แสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือและคำอธิบายตามสถานการณ์ การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จาก แหล่ง การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

 

โดยใช้กระบวนการทางภาษาในการสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี.

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

 


มาตรฐานและตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.2/1 ,ม.2/2,ม.2/4    

ต.1.2 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3  

ต.1.3 ม.2/1 ,ม.2/3 

ต.2.1 ม.2/1 ,ม.2/3  

ต.2.2 ม.2/1  

ต.3.1 ม.2/1

ต.4.1 ม.2/1 

ต.4.2 ม.2/2 

รวม 14 ตัวชี้วัดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005711 sec.