Kru_Temduang


ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

1.

ต 1.1 ม.2/1 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

2.

ต 1.1 ม.2/2 

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

3.

ต 1.1 ม.2/4 

ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้น

4.

ต.1.2 ม.2/1

สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

5.

ต.1.2 ม.2/2

ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์

6.

ต.1.2 ม.2/3

พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

7.

ต.1.3 ม.2/1

พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

8.

ต.1.3 ม.2/3

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

9.

ต.2.1 ม.2/1

ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

10.

ต.2.1 ม.2/3

เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

11.

ต.2.2 ม.2/1

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

12.

ต.3.1 ม.2/1

ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

13.

ต.4.1 ม.2/1 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

14.

ต.4.2 ม.2/2 

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

 

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006683 sec.