Kru_Supee


เกณฑ์การประเมินผล

วิเคราะห์การวัดประเมินผล

 

แผน

จัดการเรียนรู้

ที่

 

ชื่อแผนจัดการเรียนรู้

ด้านความรู้

(K)

ด้านคุณธรรม

(A)

ด้านกระบวนการ

(P)

น้ำหนักคะแนน

1

การใช้เครื่องมือ Geadeint Tool

และการวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Geadeint Tool

3

1

2

6

2

การใช้เครื่องมือ bursh Tool และ Layer

สร้างภาพโดยใช้ bursh ต่าง ๆ

 การสร้างรุ้งกินน้ำ

4

1

2

7

3

การใช้เครื่องมือในการตัดต่อภาพ และแก้ไขภาพ

โดยใช้เครื่องมือ...

-          Lasso Tool

-          Selection Tool

-          Move Tool

-          เมนู Edit , Transfrome ,  Scale

Copy Layer

4

1

2

7

4

การใช้เครื่องมือ Rotate , Copy

4

1

3

8

5

การใช้เครื่องมือ Clone Stamp

2

1

3

6

6

การใช้เครื่องมือ Smougde ในการสร้างท้องน้ำ การใช้เมนู Image , Rotate Canvas , Flip ในการปรับภาพ

4

2

6

12

7

การสร้างและออกแบบการ์ดอวยพร

4

2

6

12

8

การตกแต่งภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ และการปรับเปลี่ยนภาพขาว-ดำให้เห็นภาพสี การาตกแต่ง-ปกปิดรอยด่างของภา

4

1

5

10

9

WORK SHOP

5

2

5

12

 

รวม

34

12

34

80

การวิเคราะห์การวัดผลประเมินผล

(ปลายภาคเรียน  20  คะแนน)

 

แผนจัดการเรียนรู้

รายการ

K

A

P

  Work Shop
โครงงานกราฟิก

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ

7

-

-

มีทักษะการวาดภาพ ความคิดสร้างสรรค์

-

-

7

ตั้งใจทำงาน มีวินัยในการทำงานส่งตรงเวลา

-

6

-

 

7

6

6

 

รวม

20

 

หมายหตุ    เก็บคะแนนจากการสอบปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงานกราฟิก ตามตารางข้างบน  20  คะแนน
                  หรืออาจสอบเป็นทฤษฎี ทั้งหมด  20  คะแนนก็ได้ โดยพิจารณาความเหมาะสม

 

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.510138 sec.