Kru_isaLi


Course Syllabus

โครงการสอน รายวิชา วิทยาการคำนวณ ๑ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

แผนการสอนที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

/ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/ประเมินผล 

เวลาเรียน 

(ช.ม.) 

การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

แนวคิดเชิงนามธรรมและอัลกอริทึมเบื้องต้น

ม.๑/๑ ออกแบบ อัลกอริทึมที่ใช้ แนวคิดเชิง นามธรรมเพื่อ แก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน ชีวิตจริง

ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

 

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ใบงานที่ ๑.๑ แนวคิดเชิงนามธรรม

ใบงานที่ ๑.๒ อัลกอริทึมเบื้องต้น

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

ใบงานที่ ๑.๓ การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- สังเกตพฤติกรรม

การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง

 

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

ใบงานที่ ๑.๔ การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

- ใบงานที่ ๑.๕ การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน

- ใบงานที่ ๑.๖ การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ รหัสจำลอง และผังงาน

-  แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๑

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน

- ใบงานที่ ๒.๑  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

- ใบกิจกรรม ฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

- ใบกิจกรรม โปรแกรมสร้างรูป

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- สังเกตพฤติกรรม

 

ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรม (Scratch)

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

- ใบงานที่ ๒.๒ โปรเจกต์แรกของฉัน

- ใบงานที่ ๒.๓ การโต้ตอบ

- ใบงานที่ ๒.๔ ลากเส้นเล่นลาย

- ใบงานที่ ๒.๕ เงื่อนไข

- ใบงานที่ ๒.๖ การเขียนโปรแกรมที่มีตัวแปร

-  แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๒

 

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

๑๐

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผลนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

ใบงานที่ ๓.๑ ข้อมูลและสารสนเทศ

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

การประมวลผลข้อมูล

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

ใบงานที่ ๓.๒ การประมวลผลข้อมูล

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- สังเกตพฤติกรรม

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งาน

สืบเสาะหาความรู้ ๕Es

- ใบงานที่ ๓.๓ ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้งาน

- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๓

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- สังเกตพฤติกรรม

๑๐

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

ใช้ปัญหาเป็นฐาน

- ใบกิจกรรม สถานการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไร

- ใบงานที่ ๔.๑ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

- ตรวจความถูกต้องของใบงาน

- สังเกตพฤติกรรม

๑๑

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้โครงงานเป็นฐาน

- โครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรม

- ใบงานที่ ๔.๒ จริยธรรมในการใช้เทคโลยีสารสนเทศ

- แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๔


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005714 sec.