Sangleay


โคลงสี่สุภาพ
ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ


ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ


แบบฝึกหัด เรื่อง โคลงสี่สุภาพ


แบบฝึกหัด เรื่อง โคลง ฉันท์ กาำพย์ กลอน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005900 sec.