HR


งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน                

๑.     นายภูธร                    บ้านเนิน          ครู                 ประธาน

๒.     นางจันทร์เจ้า               เถียรทวี           ครู                 กรรมการ

๓.     นายจิตรกร                 รัตนพันธ์          ครู                     กรรมการ

๔.     นางสาวจิตรานันท์         จันทิมา           ครู                     กรรมการ

๕.     นางสาวสุภกฤตา           หงษ์ทอง          ครู                     กรรมการ

๖.     นายเจนณรงค์              อร่ามรัตนชัย     ครู                 กรรมการ

๗.     นางมาลี                     เอี่ยมพริ้ง         ครู                 กรรมการ

๘.     นายศุภกฤตย์               อุ่นแอ             ครู                 กรรมการ

๙.     นางกรรณิการ์              มนุญโย           ครู                 กรรมการ

๑๐. นางสาวนาตยา            สุกจั่น             ครู                 กรรมการ

๑๑. นางสาวมนัสนันท์          พุ่มดียิ่ง           ครู                 กรรมการ

๑๒. นายธนะกิจ                 รุ่งโรจน์           ครู                 กรรมการ

๑๓. นายสมโภช                 ไพศาลสมบัติรัตน์ครู

๑๔. นายฮาดี                    บินดู่เหล็ม        ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๑๕. นางสาวรุ่งฟ้า              วรรักษ์            เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑.     ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับ  

ผู้เกี่ยวข้อง

๒.     กำกับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

๓.     ดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ /ครูที่ปรึกษา

๔.  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005316 sec.