HR


งานวินัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน (ระเบียบ วินัยนักเรียน)

งานวินัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน (ระเบียบ วินัยนักเรียน)

๑.     นายจิตรกร            รัตนพันธ์          ครู                 ประธาน

๒.     นางมาลี                เอี่ยมพริ้ง         ครู                 กรรมการ

๓.     นายศุภกฤตย์          อุ่นแอ             ครู                 กรรมการ

๔.     นางกรรณิการ์         มนุญโย           ครู                 กรรมการ

๕.     นางสาวนาตยา        สุกจั่น             ครู                 กรรมการ

๖.     นางสาวมนัสนันท์     พุ่มดียิ่ง          ครู                 กรรมการ

๗.     นายธนะกิจ            รุ่งโรจน์           ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๘.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์            เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

๒. งานส่งเสริมวินัย แก้ไข และปรับพฤติกรรม

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

๔. วางแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๕. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี   

๖. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่งเสริมสร้าง รักษาระเบียบ 

    วินัย และการปรับพฤติกรรมนักเรียน

๗. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมสร้าง รักษาระเบียบวินัย และการ

    ปรับพฤติกรรมนักเรียน

๘. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

๙. กำกับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

    ที่โรงเรียนกำหนด

๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

      นักเรียน  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑๑. วางแผน จัดทำโครงการ กำหนดแนวปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ส่งเสริมวินัย

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005710 sec.