HR


งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.     นางสาวจิตรานันท์    จันทิมา           ครู                           ประธาน

๒.     นางแสงจันทร์         อาภาวีระ         ครู                           กรรมการ

๓.     นางสาวทิพรัตน์       จวนกระจ่าง      ครู                           กรรมการ

๔.     นายกฤติกร            ล้อจิตติกุล        ครู                           กรรมการ

๕.     นายประกาศิต        บุญวงค์           ครู                           กรรมการ

๖.     นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง           ครู                           กรรมการและเลขานุการ

๗.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์            เจ้าหน้าที่                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   หน้าที่

๑.  กำกับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.  กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓.  ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

๕. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ

๖. ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความเหมาะสม

๗. จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูปรึกษา

๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005522 sec.