HR


งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

๑.     นายฮาดี               บินดู่เหล็ม                  ครู                 ประธาน

๒.     นายณัฐวุฒิ            ปั้นเหน่งเพชร              ครู                 กรรมการ        

๓.     นางสาวแอมจิลา      จันทร์ลี้                     ครู                 กรรมการ

๔.     นายสมโภช            ไพศาลสมบัติรัตน์          ครู                 กรรมการ

๕.     นายสรวิศ              เร้าอนุรักษ์                  ครู                 กรรมการ

๖.     นางสาวอมราภรณ์    ทิพชัย                       ครู                 กรรมการ

๗.     นายอนุชิต             บูรณพันธ์                   ครูผู้ช่วย          กรรมการ

๘.     นางสาวจุฑาทิพย์     และล้ำเลิศ                  ครูผู้ช่วย          กรรมการ

๙.     นายพงศกร            จิรยั่งยืนยง                 ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์                      เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

    หน้าที่

๑.     จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นสมควร

๒.     เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งกำกับดูแลเสนอแนะให้                 การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน เกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร

๓.     กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน /คณะกรรมการคณะสี

๔.     จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานักเรียน

๕.     ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการประกวด

แข่งขัน กิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น นักเรียนแกนนำ อบรมผู้นำเยาวชน

๖.     จัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่

การรณรงค์การเลือกตั้ง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นต้น

๗.     ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ

๘.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005491 sec.