HR


งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข

๑.     นางสาวสุภกฤตา      หงษ์ทอง                    ครู                 ประธาน

๒.     นายรวิ                  แจ่มพินิจ                  ครู                 กรรมการ

๓.     นายธนกฤต            นาคศรี                      ครู                 กรรมการ

๔.     นางนุกูล               ศิริบรรณากุล              ครู                 กรรมการ

๕.     นางสาวชุลีพร         เนืองศรี                     ครู                 กรรมการ

๖.     นางสาวจิตรานันท์    จันทิมา                     ครู                 กรรมการ

๗.     นายณัฐวุฒิ            ปั้นเหน่งเพชร              ครู                 กรรมการ

๘.     นายจิรภัทร            อำไพเมือง                  ครู                 กรรมการ

๙.     นายอภิวัฒน์           ศรีวงษ์สา                   ครู                 กรรมการ

๑๐. นายสรวิศ              เร้าอนุรักษ์                  ครู                 กรรมการ

๑๑. นายธนพงศ์            แก้ววงศ์                     ครู                 กรรมการ

๑๒. นายศุภกฤตย์          อุ่นแอ                       ครู                 กรรมการ

๑๓. นางสาวมนัญญา      รมัยธิติมา                  ครู                 กรรมการ

๑๔. นางสาวฌุมพรี        โพธิ์เจริญรักษ์              ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๑๕. นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์                      เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   หน้าที่

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุขในสถานศึกษา

๒. วางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม

๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน

๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา หรือป้องกันตาม

    เห็นสมควร

๕. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกันและ

    แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

๖. จัดตั้งชมรม To be number  คณะกรรมการกลุ่ม We Care ภายในโรงเรียน

๗. ดำเนินการจัดทำสถานศึกษาสีขาว

๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005236 sec.