HR


งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

๑.   นายเจนณรงค์          อร่ามรัตนชัย     ครู                 ประธาน

๒.   นางฐานิต               สขสนาน          ครู                 กรรมการ

๓.   นายไพโรจน์            ทองวั่น            ครู                 กรรมการ

๔.   นายชาญชัย             คำเวียง           ครู                 กรรมการ

๕.   นางสาวสุกัญญา        ไวยรัตนา         ครู                 กรรมการ

๖.   นายสรวิศ               เร้าอนุรักษ์        ครู                 กรรมการ

๗.   นางสาววิยะดา         ธรรมจิตต์        ครูผู้ช่วย           กรรมการ

๘.   นางสาวอำภา           ศรีวงค์ราช       ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๙.   นางสาวรุ่งฟ้า           วรรักษ์            เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     หน้าที่

๑. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ ๑ ครั้ง

๒. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

๓. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน

๔. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง

๕. วางแผนประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005360 sec.