HR


งานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

งานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

๑.     นายจิตรกร           รัตนพันธุ์                    ครู                 ประธาน

๒.     นายธนะกิจ            รุ่งโรจน์                     ครู                 กรรมการ

๓.     นายนสิทธิ์             ใหญ่ยิ่ง                      ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๔.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์                      เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่  

๑.     เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน เวรกลางคืน และวันหยุดราชการ

๒.     ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรและการตรวจเวร

๓.     เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไมปกติหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย                  เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป   

๔.     ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ

๕.     งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005261 sec.