HR


งานสารวัตรนักเรียน (พสน.)/เวรประจำวัน/งานจราจรโรงเรียน

งานสารวัตรนักเรียน (พสน.)/เวรประจำวัน/งานจราจรโรงเรียน

๑.     นายธนะกิจ            รุ่งโรจน์                     ครู                 ประธาน

๒.     นายกิติพงษ์           รสจันทร์                    ครู                 กรรมการ

๓.     นางสาวแอมจิรา      จันทร์ลี้                     ครู                 กรรมการ

๔.     นางสาวกัญชพร       ภู่หมี                        ครู                 กรรมการ

๕.     นายนสิทธิ์             ใหญ่ยิ่ง                      ครู                 กรรมการ

๖.     นายอธิวัฒน์           เงินสมบัติ                   ครู                 กรรมการ

๗.     นายธนพงศ์            แก้ววงศ์                     ครู                 กรรมการ

๘.     นางสาวฌุมพรี         โพธิ์เจริญรักษ์              ครู                 กรรมการและเลขานุการ

๙.     นางสาวรุ่งฟ้า         วรรักษ์                      เจ้าหน้าที่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑.     จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน

๒.     กำกับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยระเบียบ

ควบคุมความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๓.     จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัฒนาสังคมฯ ออกตรวจตามแหล่งบันเทิง โรงบิลเลียดสนุกเกอร์ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกมส์  และสวนสาธารณะ ฯลฯ

๔.     ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขทำหน้าที่ช่วยเหลือครูเวร

ประจำวันด้านรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

๕.     ออกตรวจตราสถานการณ์รอบโรงเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

๖.     กำกับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

๗.     ควบคุมดูแลและจัดระเบียบ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร

๘.     ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๙.     บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เพื่อรายงานสถานการณ์ที่ได้พบเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๑๐. ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นรูปธรรม

๑๑. รายงานผลระหว่างดำเนินงาน/รายงานผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005407 sec.