Satriwit3


วิธีการเข้าดูผลการเรียนของนักเรียน
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิธีการเข้าดูผลการเรียน ให้คลิ๊กเข้าระดับชั้นของตนเอง 
โดยใส่หมายเลขประจำตัวเป็น รหัสนักเรียน 5 หลัก เช่น 12345
และรหัสผ่านให้ใส่ วัน/เดือน/ปีเกิด 8 หลักมี / คั่น เช่น  09/09/2545

ม.1 >>> http://110.164.150.178/m1/semester2551/ 
 
ม.2 >>> http://110.164.150.178/m2/semester2551/
  
ม.3 >>> http://110.164.150.178/m3/semester2551/
  
ม.4 >>> http://110.164.150.179/m4/semester2551/
 
ม.5 >>> http://110.164.150.179/m5/semester2551/ 

ม.6 >>> http://110.164.150.179/m6/semester2551/ 

*** กรณีนักเรียนติด 0 , ร , มส , มผ  ให้นักเรียนติดต่อครูที่ปรึกษา
เพื่อรับลงทะเบียนสอบแก้ตัวและรับบัตรสอบแก้ตัว และทำการเรียนซ่อมเสริม
และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูผู้สอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006233 sec.