krumalee


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วิชางานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์   รหัสวิชา ง20225

888888888888888888888888888888888888888

 

            ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์  การสร้างชิ้นงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย  วัสดุในท้องถิ่น  งานประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรายได้


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.032993 sec.