krumatee


คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา พ ๒๓๑๐๒ วิชาพลศึกษา ๕ (เซปัคตะกร้อ ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง/จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ศึกษาหลักการพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ฝึกทักษะในการเคลื่อนไหวและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีมได้แก่ กีฬาตะกร้อ เช่นทักษะการทรงตัว การเคลื่อนที่ การเตะลูกหลังเท้า ลูกข้างเท้าด้านใน ลูกเข่า ลูกศีรษะ ลูกพลิกแพลง การเล่นลูกหน้าตาข่าย การเสริฟลูก การเล่นทีม ด้วยกระบวนการทางพลศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อื่นๆ นำความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่นมีแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพของตนเอง ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ อย่างเต็มความสามารถจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สามารถวางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา ร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ด้วยความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬามีจิตวิญญาณใน การแข่งขันและชื่นชมในสุนทรีภาพของการกีฬา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการบริหารร่างกาย การเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอน โดยเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง และมีการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง มีคุณธรรมและ เห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม รหัสตัวชี้วัด พ ๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓, พ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕ รวม ๘ ตัวชี้วัด

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.040555 sec.