Jira


ศึกษาดูงาน


Laughing  16  กันยายน 2554                     - ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา         สถานที่ : โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี

ความรู้ และ ข้อคิดจาการดูงานครั้งนี้           
 
       - ต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
       - อาชีพที่อาเซียนต้องการ ได้แก่ แพทย์ / พลาบาล/วิศวกร/  เกษตร / การท่องเที่ยว /
         ภาษา/บัญชี   
       - ประเทศเพื่อนบ้านรู้จักเราดี แต่เรารู้จักเพื่อนบ้านหรือยัง 
       - ครูเตรียมความพร้อมให้เด็กหรือยัง  ตัวครูเองเตรียมตัวหรือยัง
       - ประเทศต่างๆจะเข้ามาเปิดโรงเรียนนานาชาติในประเทศเรามากขึ้น
       - นักเรียนต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้าน เพราะจะมีนักเรียน ต่างชาติเข้ามาในประเทศมาก
         ขึ้น
       - การแข่งขันในการทำงานจะสูงขึ้น  ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างมืออาชีพ  
       - นักเรียนต้องเรียนรู้หลายภาษา
       - นักเรียนต้องเรียนรู้วัฒนาธรรมเพื่อนบ้าน
       - ประเทศอาเซียน  (10 ประเทศ )  ไทย  มาเลเซีย เวียตนาม ลาว พม่า อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์
         สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน
       - อาเซียน+ 3 เพิ่ม จีน /ญี่ป่น/เกาหลี
       - อาเซียน +6 เพิ่ม ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ /อินเดีย 


Laughing   ปีการศึกษา 2550 และ 2553   ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาดูงาน  

      - ประเทศสิงคโปร์มีประชากร ประมาณ 5 ล้านคน (ปี 2553)
      - มีหลายเชื้อชาติ   ได้แก่ จีน   มาเลย์  อินเดีย  อินโดนิเชีย  ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการแบ่งว่าโซนที่พักอาศัย 
      - สิงคโปร์ มีทรัพยากร์ธรรมชาติ น้อยมาก จึงขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำจืด  สิงคโปร์จึงต้องซื้อน้ำจืดจากมาเลเซีย  ดังนั้นปัจจุบันจึงพยายามที่จะทำน้ำทะลให้เป็นน้ำจืด เพื่อนำมาใช้ หรือพยายามเปลี่ยนน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าทึ่ง  เพราะหากไม่คิดอะไรใหม่ แล้วถูกตัดขาดทางการค้า จะทำอย่างไร คนสิงคโปร์จึงต้องเตรียมตัว
      - สิงคโปร์ มีพื้นที่จำกัดจึงต้องถมทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  และสร้างอาคารต่างๆ  โดยซื้อดินจากอินโดนิเซียมาถม แต่ปัจจุบันซื้อจากเวียตนาม  แล้วจะขนมาอย่างไรหรือ ก็โดยเรือไงละ ไกด์เล่าว่าบริเวณที่เรานั่งรถผ่านเดิมเป็นทะเลทั้งนั้น  แต่ปัจจุบันเป็นตึกสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเราแถวบางขุนเทียนน้ำทะเลกำลังบุกรุก ทำอย่างไรดีละ จะยอมให้เสียพื้นที่ต่อไป หรือช่วยกันแก้ไข ใครจะรับผิดชอบ คงต้องใช้เงินมหาศาล เราจะทำได้เหมือนสิงคโปร์ไม้๊  ไปนั่งร้านอาหารแถบบางขุนเทียนรู้สึกเสียดายพื้นที่มาก ประเทศเราไม่จำกัดในเรื่องพื้นที่ การแก้ปัญหาจึงยังไม่มีการจัดการที่ชัดเชน
      - ถึงแม้สิงคโปร์จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่รำร่วย เนื่องจากเป็นเมืองท่ากลั่นน้ำมัน
      - สิงคโปร์ เป็นเมืองที่สะอาด เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ และเป็นประเทศตั้งใหม่ผู้นำประเทศ(ลีกวนยู) มีกฎเหล็กที่ทำให้บ้านเมืองสะอาดจนปัจจุบัน  เช่นห้ามบ้วนน้ำลายบนถนน  ห้ามทิ้งหมากฝรั่งบนพื้น เป็นต้น  ตอนไปสิงคโปร์ครั้งแรกไกด์ห้ามนักท่องเที่ยวนำหมากฝรั่งเข้าสิงคโปร์เลยที่เดียว เพราะจะตรวจเข้มงวดมาก เราก็เลยไม่กล้ากลัวถูกปรับ หากกฎหมายเข้มแข็ง ทุกอย่างจะเรียบร้อย 
      - เนื่องจากพื้นที่จำกัด จึงมีตึกสูงๆ เป็นแหล่งที่พัก และอื่นๆ  ที่พักในสิงคโปร์จะเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีการวางผังเมืองอย่างดี  ตึกบริเวณเดียวกันจะทาสีเหมือนกัน เนื่องจากรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทาสี  โดยค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมจะเก็บเงินจากประชาชน ซึ่งบ้านเราน่าจะมีระบบนี้มาใช้บาง แต่เห็นตึกแถวย่านนางเลิ้งที่มีการอนุรักษ์ ก็ทาสีตึกแบบเดียวกันก็ดูสวยดี   ทำให้ประเทศสวยงาม  สิงคโปร์มีการจัดระเบียบทุกอย่าง เช่นต้นไม้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตกแต่งสวยงาม ไม่มีรุงรังเลย ไม่มีสายไฟให้รำคาญตา สดชื่นไปหมด มาคุยกับอาจารย์นิทัศน์เรื่องต้นไม้ และสภาพอากาศสดชื่น เลยได้ข้อสรุปว่าประเทศเขาเป็นเกาะอากาศก็สดชื่น   มีโอกาสขึ้นไปบนตึกสูง รู้สึกทึ่งมากเนื่องจากบนดาดฟ้าตึกมีสนามหญ้าใหญ่มาก ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของคนสิงคโปร์
       - สิงคโปร์สร้างคนให้ฉลาด  โดยชาวสิงคโปร์มีแนวคิดว่าคนสิงคโปร์ 1 คน มีความสามารถเทียบเท่าคนเอเซียอื่น  10-12 คน นักเรียนของครูทั้งหลายต้องพยายามเรียนให้มากนะ 
     - ถึงแม้สิงคโปร์จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยว แต่สิงคโปร์ก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อเรียกชาวต่างชาติสู่ประเทศ ฉลาดสุดๆ เพราะจัดโซนสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อยู่ใกล้ๆกัน โดยมีรถให้บริการจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่ง  ชอบมากการจะขึ้นรถต้องเข้าคิวเป็นระเบียบ  ไม่เข้าคิวได้อย่างไรละ มีช่องบังคับเดินทีเดียว  โรงเรียนน่าจะมีระบบการเข้าคิวของนักเรียน เช่นการซื้ออาหาร ควรทำช่องให้เข้าคิว เป็นการฝึกวินัยที่กระทำได้จริงๆ
     - ได้มีโอกาสไปดูโรงเรียน พบว่าครูมีการใช้ เทคโนโลยี เช่น มีการติดต่อกับนักเรียน หรือคุยกับนักเรียน  ทาง Internet  ให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย ให้นักเรียนส่งงานทาง mail เป็นต้น

Laughing  ปีการศึกษา 2552  ศึกษาดูงานประเทศเวียตนาม

ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาดูงาน     - ได้มีโอกาสไปดูอูโมงค์ที่ชาวเวียตนามขุดไว้สมัยสงครามเพื่อหลบภัย  คิดว่าเวียตนามฉลาดมาก เพราะสามารถสร้างหลุมหลบภัย ไม่ให้ศัตรูรู้ได้  มีเทคนิควิธีที่ทำให้ไม่สามารถเห็นควันไฟจากการปรุงอาหาร ภายในอุโมงค์มีแบ่งเป็นห้องพัก สถานพยาบาล ครบ มีโอกาสพบคนที่คลอดในอุโมงค์ และมีชีวิตอยู่ แต่สติไม่ค่อยดี
     -  บ้านที่พักอาศัยของชาวเวียตนาม ขณะนั่งรถผ่าน ไม่ใหญ่โต มีขนาดพอประมาณ ส่วนใหญ่ชั้นเดียว มัลักษณะเฉพาะ
     -  ชางเวียตนามส่วนใหญ่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ
     - ไม่สามารถซื้อรถเงินผ่อนได้  ต้องมีเงินจึงซื้อได้
     - การจราจรตอนเย็นจะวุ่นวายมาก จักรยานเป็นใหญ่ เยอะมาก และชาวเวียตนามปั่นจักรยานเก่งมาก
     - ได้มีโอกาสเข้าห้องน้ำบริเวณอุโมงค์ ลักษณะส้วมคล้ายๆ ประเทศจีน สามารถมองเห็นกันได้


Laughing   ปีการศึกษา 2550 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา

 ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาดูงาน

Laughing   ปีการศึกษา 2551 ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ
ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาดูงาน


    ปีการศึกษา 2553 ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย
ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาดูงาน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.569944 sec.