Jira


หนังสืออ่านประกอบ

                                              หนังสืออ่านประกอบ


1.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561).หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
  (พิมพ์ครั้งที่ 1) .กรุงเทพมหานคร:โรงพิพม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
   ชีววิทยา. เล่ม 1 โรงพิมพ์สกสค.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร.2553.


3.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม
   ชีววิทยา. เล่ม 6 โรงพิมพ์สกสค.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร.2553.4.สภาพร  สุกสีเหลือง.พันธุกรรมและการถ่ายทอด.โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว.2544.กรุงเทพมหานคร.


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005696 sec.