Kru_Supee


ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ (วิชาเพิ่มเติม)

รายวิชา  งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 1    รหัสวิชา   ง30204

1. เข้าใจรูปแบบงานกราฟิก และสามารถออกแบบรายละเอียดตามที่กำหนดให้ได้

2. เลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานกราฟิกที่ออกแบบได้

3. สามารถออกแบบงานตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้

4. เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่ออกแบบได้

5. สามารถออกแบบงานกราฟิก/ สร้างโครงงานกราฟิก ตามที่วางแผนไว้ได้

6. สามารถนำเสนอ แก้ไข และปรับปรุงโครงงานกราฟิกเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

ผลการเรียนรู้ (วิชาเพิ่มเติม)

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2  รหัสวิชา   ง30205

1. รู้วิธีการใช้โปรแกรมวาดภาพมากว่า  1  โปรแกรม

2. ใช้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ถูกต้อง

     ตามความคิดและจินตนาการ

3. สามารถใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน วาดภาพด้วยความรู้ความสามารถ

    จากการใช้โปรแกรม  และ ประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้

4. เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานที่ออกแบบได้

5. สามารถออกแบบงานกราฟิกต่าง ๆ ใช้ทักษะเกี่ยวกับงานกราฟิก ตามที่วางแผนไว้ได้

6. สามารถนำเสนองาน แก้ไข และปรับปรุงงานกราฟิกและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.015635 sec.