krusunsanee


หัวข้อที่ศึกษา
                                             ภูมิปัญญาทางภาษา

 เนื้อหาสาระ


               1. ปริศนาคำทาย
               2. นิทานพื้นบ้าน
               3. ตำนานพื้นบ้าน
               4. วรรณกรรมพื้นบ้าน
               5. เพลงพื้นบ้าน
               6. ภาษาถิ่น
               7. สำนวน คำพังเพย ภาษิต
               8.ประวัติผลงานบุคคลและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005626 sec.