krupads


ภาษากับเหตุผล

1. ข้อใดเสนอข้อสรุปก่อนเหตุผล
ผู้คนจำนวนไม่น้อยชอบของแถมหรือของราคาพิเศษเขาพากันซื้อสินค้าให้ได้ยอดตาม
วิธีช่วยคนไข้ให้ปลอดภัยที่สุด คือ ต้องให้ความรู้คู่ความรักษา การรักษาและให้ความรู้ด้วย
มีดาวเทียมดาวหนึ่งกำลังพุ่งตรงมายังพื้นโลก ศูนย์ภาคพื้นดินได้ออกอากาศเตือนบรรดาเรือ
ความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองมิได้ทำให้ชาวญี่ปุ่นท้อถอย กลับมีมานะที่จะพื้นฟู
  2. ข้อใดไม่แสดงเหตุผล
เวลาล่วงรีบรุดสุดจะนับ วัยรุ่นหนุ่มสาวหายวับไปกับตา
คำเผ็ดร้อนเผาใจยิ่งไฟเลีย พาให้เพลียชอกช้ำระกำทรง
วิทยาศาสตร์เจริญเดินก้าวรุด มวลมนุษย์ยังโทโสและโมหันต์
มีศรัทธาเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิต มีปัญญานำชีวิตไม่ผิดผัน
 3. “ผมชอบรับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนมาก แต่ปีนี้ผมไม่รับประทานเลย เพราะแพทย์ ตรวจพบว่าผมเป็นโรคเบาหวาน” ข้อใดเป็นเหตุผลของผู้พูดข้อความนี้
การรับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนทำให้เป็นโรคเบาหวาน
คนที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน
การไม่รับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนทำให้ไม่เป็นโรคเบาหวาน
คนที่ไม่รับประทานข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนคือคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน
 4. ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะที่ประกอบด้วยเหตุผล
ดวงจันทร์เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เราจึงเห็นดวงจันทร์ได้ชัดกว่าดาวดวงอื่น
แสงหิ่งห้อยที่เห็นตอนกลางคืนเป็นส่วนสำคัญของการผสมพันธุ์ตาธรรมชาติของมัน
การปฏิรูปสื่อที่มุ่งให้เกิดเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประธาน ยังไม่ประสบผลสำเร็จตาม
การห้ามขายสุรานอกเวลากำหนดไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นการปฏิบัติ
 5. ข้อใดมีโครงสร้างการใช้ภาษาแสดงเหตุผลแบบเหตุไปสู่ผล
ต้นร้ายปลายดี
ยิ้มด้วยปาก ถากด้วยตา
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
เอาหูไปนา เอานาไปไร่
 6. “(1) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีหน้าตาเคร่งเครียด เป็นทุกข์และมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้าย / (2) ดัง จะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ / (3) สาเหตุมิใช่เนื่องมาจากการตก งานและไม่มีเงินซื้อของเท่านั้น / (4) ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเงินขาดมือที่จะซื้อความสุข ความ สะดวก และการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหราเช่นก่อนมากกว่า” ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการ แสดงทรรศนะตามข้อใด
(1) ที่มา (2) ที่มา (3) ข้อสนับสนุน (4) ข้อสรุป
(1) ข้อสนับสนุน (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
(1) ข้อสรุป (2) ข้อสนุบสนุน (3) ที่มา (4) ข้อสรุป
(1) ที่มา (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
 7. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเหตุผลที่ทั้งข้อสนับสนุนและข้อสรุป
ตอนนี้เขารักษาการแทนปลัดกระทรวงยังลาพักร้อนไม่ได้
วันนี้มีคนสนใจเข้าฟังการโต้วาทีนานาชาติมากเป็นประวัติการณ์
คนที่มีอุดมการณ์มักคิดทำอะไรเป็นขั้นตอนอยู่เป็นนิจ
ถ้าพิจารณาตามรูปการที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ยังซับซ้อน
 8. ข้อใดใช้โครงสร้างการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น
บุหรี่คร่าชีวิต คิดสักนิดก่อนสูบ
ปฏิบัติตามกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ
คนตายและติดคุก ด้วยสนุกค้ายาบ้า
บ้าหวยอยากรวยลัด จะวิบัติไม่รู้ตัว
 9. “ฝ่ายกองทัพพม่า ซึ่งตั้งมั่นอยู่กับกองทัพมอญนั้น เสบียงก็ขัดสนเบาบางลงด้วยรี้พลมากนักทหารทั้งปวงอดข้าวอดปลาอาหารอิดโรย ถอยกำลังลง” ข้อความข้างต้นใช้เหตุและผลที่สัมพันธ์กันเป็นลำดับตามข้อใด
ผล เหตุ ผล เหตุ
ผล เหตุ เหตุ ผล
ผล เหตุ ผล ผล
เหตุ เหตุ ผล ผล 
 10. "เราต้องการให้เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริการู้จักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย เราพาเขามาเพื่อให้รู้ว่าที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงหรือไม่อย่างไร โดยเน้นการไปทัศนศึกษา " ข้อความใดเป็นข้อสรุปตามข้อเท็จจริงข้างต้น
เด็กๆเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา
ผู้ใหญ่อยากให้เด็กที่เกิดในสหรัฐอเมริการู้จักวัฒนธรรม
ผู้ใหญ่พาเด็กๆที่เกิดในสหรัฐอเมริกามารู้จักวัฒนธรรมไทย
เด็กๆได้มาทัศนศึกษาในประเทศไทย
๑๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้

         “ทำไมพวกเราส่วนใหญ่จึงไม่ถามตนเองบ้างว่ามีอารมณ์ขัน
     อยู่บ้างไหม และหากไม่มีเหตุใด
จึงไม่มี และเราจะทำอย่างไรได้
     หรือไม่”

             ก. คนเราควรมีอารมณ์ขัน
             ข. อารมณ์ขันสามารถสร้างได้
             ค. ผู้พูดเห็นประโยชน์ของอารมณ์ขัน
             ง. ผู้พูดแนะวิธีสร้างอารมณ์ขัน
๑๒. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะ
    ของผู้ประพันธ์  
“ไว้ปากไว้วากย์วาที   
                         ไว้วงศ์กวี ไว้เกียรติ และไว้นามกร'

               ก. มีฝีมือ                ข. สงวนท่าที
               ค. หยิ่งในเกียรติ        ง. เชื่อมั่นในตัวเอง
๑๓. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล
              ก. ลูกมากจะยากจน    
              ข. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

              ค. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ
              ง. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ

๑๔. ข้อใดมีเนื้อความไม่สมเหตุสมผล
       ก. ประเพณีรับน้องใหม่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณี
          ที่สืบทอดกันมานาน แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์

       ข. การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า จะช่วยปลุก สำนึกให้
          เกิดความรักและภูมิใจในชาติ

       ค. การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิด
           อุบัติเหตุได้มาก

       ง. การออกกำลังในตอนเช้าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลา
           ที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก

๑๕. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด
        ๑) ความสนุกเกิดจากใจและกายที่สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ๒)ใจอยากสนุก ร่างกายไม่เป็นใจก็นึกสนุกไม่ได้ ๓) ในทางกลับกัน ร่างกายพร้อมที่จะสนุกใจไม่เป็นไปด้วย ก็หมดโอกาสสนุก
        ก. ๑) เป็นข้อสรุป ๒) และ ๓) เป็นข้อสนับสนุน
        ข. ๑) เป็นข้อสนับสนุน ๒) และ ๓) เป็นข้อสรุป
        ค. ๑) และ ๓) เป็นข้อสรุป ๒) เป็นข้อสนับสนุน
        ง. ๑) และ ๓) เป็นข้อสนับสนุน ๒) เป็นข้อสรุป
๑๖. ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด
         “ทุกวันนี้อารยธรรมต่างประเทศหลั่งไหลเข้าประเทศมาก    ทั้งวัตถุนิยม คตินิยม ความเชื่อ ถ้าคนไทยอ่อนไหว รับวัฒนธรรม ต่างประเทศ ความเป็นชาติไทยก็จะหมดไปเรื่อย ๆ คนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสเห็นศิลปวัฒนธรรมไทย คนรุ่นเราจะต้องตระหนังสืบทอดสานต่องานที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้อย่างมหาศาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม'
        ก. คนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นศิลปวัฒนธรรมไทย ถ้าคนรุ่น        
            ปัจจุบันยังลุ่มหลงวัฒนธรรมต่างประเทศ

        ข. อารยธรรมต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามามาก เพราะคนไทย
            อ่อนไหวและเชื่อง่าย

        ค. การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ ทำลายความเป็นชาติไทย
      ง. คนไทยควรเห็นคุณค่าและช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๑๗. ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล
           ๑) พายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำนาวาชีวิตครอบครัวคุณนั้นหนักหน่วง คุณควรถือประสบการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่/ ๒) หากคุณเป็นคนเดินเรือคุณจะต้องรู้ว่าพายุนั้นมีอยู่คู่ทะเลเสมอ/ ๓) คุณจะหวังว่าชั่วชีวิตคุณจะโชคดี ไม่ต้องเผชิญพายุนั้นไม่ได้/ ๔) ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ให้บทเรียนที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดไป
         ก. ตอนที่ ๑)             ข. ตอนที่ ๒)
         ค. ตอนที่ ๓)             ง. ตอนที่ ๔)
๑๘. ข้อใดเป็นการอธิบายจากผลไปหาเหตุ
        ก. พี่ชมแล้วให้ตรมระบมกาย ด้วยเจ้าสายสุดใจมิได้มา
        ข. เห็นลมอื้อจะใคร่สื่อสาระสั่ง ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
        ค. ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
        ง. พี่จากจรดวงใจมาไกลเชย โอ้อกเอ๋ยแทบพังเหมือนฝั่งชล
๑๙. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้
         “บ้านทรงไทยในสมัยก่อน นิยมยกพื้นสูง ไม่ใช่เพื่อความ   สวยงามอย่างเดียว แต่เป็นการนำภูมิปัญญาไทยและเข้าใจและเคารพธรรมชาติมาเป็นแนวคิดสำคัญในการออกแบบ หรือก่อสร้างบ้านเรือน ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือป้องกันอันตรายจากสัตว์ คนร้าย และป้องกันภัยน้ำท่วม”
      ก. ผู้เขียนน่าจะเป็นสถาปนิก
      ข. ชักชวนให้ปลูกบ้านใต้ถุนสูง
      ค. ให้เลิกสร้างบ้านแบบตะวันตก
      ง. บ้านทรงไทยเหมาะแก่เมืองไทย
๒๐. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล
       ก. หนึ่งเสียงของท่าน รังสรรค์บ้านเมือง
       ข. ระบบพรรคดี ผู้สมัครมีคุณธรรม
       ค. ไม่ป้องคนพาล ไม่อภิบาลคนชั่ว
       ง. บ้านเมืองใช่ของใคร อย่าแยกค่ายแยกมุ้ง
๒๑. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดในคำประพันธ์
       ต่อไปนี้

      'พระคุณเอ่ยจะคิดดูบ้างเป็นไรเล่า ว่ามัทรีนี้เป็นข้าเก่าแต่ก่อนมา ดังเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน นอกกว่านั้นที่แน่นอน คือนางไหนอันสนิทชิดใช้แต่ก่อนกาลยังจะติดตามพระราชสมภารมาบ้างละหรือ ได้แต่มัทรีผู้แสนดื้อผู้เดียวดอก ไม่รู้จักปลิ้นปลอกพลิกไพล่เอาตัวหนี”
           ก. จงรักภักดี               ข. ไม่เห็นแก่ตัว
           ค. ขาดเหตุผล             ง. เจ้าโวหาร
๒๒. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้
           “สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร”
        ก. ครอบครัวส่วนมากพ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
        ข. พ่อแม่ไม่มีเวลารับฟังปัญหาของลูก
        ค. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อย
        ง. เวลาส่วนใหญ่ของลูกอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน
๒๓. ข้อใดมีการแสดงเหตุผล
        ก. บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
        ข. เติมน้ำมันทีไร ขับไปได้หน่อยเดียว
        ค. ภูมิปัญญาไทย ขอจงร่วมใจส่งเสริม
        ง. รักชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของคนไทย
๒๔. ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด
      “จังหวัดสระแก้วเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงใหญ่ มีต้นน้ำที่สำคัญหลายสายที่เกิดจากหุบเขาเหล่านี้”
       ก. จากสาเหตุไปหาผลลัพธ์
       ข. จากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ

       ค. จากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์
       ง. จากสาเหตุไปหาสาเหตุ

๒๕. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด
         ๑) การใช้พลังงานอย่างผิดวิธีของเด็กมักเกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจ ๒) เนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง ๓) และไม่ได้ฝึกให้เคยชินเป็นนิสัย
        ก. ๑) และ ๒) เป็นข้อสรุป ๓) เป็นข้อสนับสนุน
        ข. ๑) และ ๒) เป็นข้อสนับสนุน ๓) เป็นข้อสรุป
        ค. ๑) เป็นข้อสรุป ๒) และ ๓) เป็นข้อสนับสนุน
        ง. ๑) เป็นข้อสนับสนุน ๒) และ ๓) เป็นข้อสรุป
๒๖. ข้อใดที่อนุมานไม่ได้จากข้อความต่อไปนี้
        “ตั้งแต่ลูก ๆ ของสมศรีสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เธอก็เลิกกิจการรับซื้อของเก่า และไปเข้าวัดฝึกสมาธิ”
         ก. สมศรีเคยทำงานเลี้ยงดูลูก ๆ
         ข. ลูก ๆ ช่วยกันเลี้ยงสมศรี

         ค. สมศรีสนใจการนั่งสมาธิ
         ง. สมศรเคยมีรายได้จากการซื้อขายของเก่า
๒๗. ข้อใดที่อนุมานไม่ได้จากข้อความต่อไปนี้
        “น้องของชัยวัฒน์สอบเข้าได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดียวกับเขา ซึ่งเกินความคาดหมายของทุกคนในครอบครัว”
       ก. ชัยวัฒน์มีน้องชาย
       ข. น้องของชัยวัฒน์เรียนไม่เก่งมาก

       ค. ชัยวัฒน์เรียนในระดับอุดมศึกษา
       ง. คนในครอบครัวไม่คิดว่าน้องจะสอบเข้าเรียนคณะ
          แพทยศาสตร์ได้

๒๘. วิธีการอนุมานในข้อใดต่างกับข้ออื่น
        ก. นักเรียนคนนั้นอาจสอบตก เขาฟังคำอธิบายไม่ทัน
            เข้าเรียนก็สาย

        ข. คนมาชมการแสดงมากเกินความคาดหมายจนเกิดความ
           แออัด อาจมีคนเป็นลมได้

        ค. ผู้ปกครองกับครูประจำชั้นร่วมมือกันดูแลบุตรหลานดีเช่นนี้
            นักเรียนคงมีผลการเรียนดีขึ้น

        ง. อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายวิธีทำแบบทดสอบเกือบชั่วโมง
           นักเรียนน่าจะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.553279 sec.