krupads


การโน้มน้าวใจ
 1. 1. สารที่ผู้ส่งมีเจตนาจะก่อให้เกิดความเปลียนแปลงขึ้นในตัวผู้รับ เรียกว่าสารประเภทใด
  1.   การแสดงเหตผล
  2.   การแสดงทรรศนะ
  3.   การโน้มน้าวใจ
  4.   การโต้แย้ง
 2. 2. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงโน้วน้าวใจ
  1.   อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าทิ้งขยะ "ตาวิเศษ" เห็นนะ
  2.   โปรดทิ้งขยะลงถัง ฝ่าฝืนปรับ 100 บาท
  3.   ผู้มีวัฒนธรรมเท่านั้น ที่ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
  4.   ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดบ้านเมืองจะสอาดได้อย่างไร
 3. 3. ในการเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ สารในข้อใดจะโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารปฎิบัติตามมากที่สุด
  1.   จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
  2.   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์
  3.   หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี
  4.   คงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน
 4. 4. ข้อใดเป็นหลักภาษาที่มีลักษณะโน้มน้าวใจเด่นชัดที่สุด
  1.   ชับช้าๆ อันตราย
  2.   ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
  3.   เท่อย่างมีท่า ไม่พึ่งพาบุรี่
  4.   ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถเราเดิน
 5. 5. ข้อใดไม่เป็นสารโน้มน้าวใจ
  1.   จะขับรให้เร็วเท่าไรก็เชิญเถิด ว่าแต่คุณจองวัดไว้แล้วหรือยัง
  2.   ขอเชิญทุกท่านทางนี้และกรุณาเข้าแถวด้วย เพื่อความเป็นระเบียเรียบร้อย ขอขอบพระคุณ
  3.   ขอเชิญคุณแม่บ้านยุกใหม่มาใช้บริการของเราได้
  4.   ขอเชิญลองสวมแว่นตาที่จะสะท้อนจินตนาการอันระเอียดอ่อนบริสุทธิ์ ควรค่าสำหรับคุณ
 6. 6. ข้อความใดเป็นสารโน้มน้าวใจชนิดโฆษณาชวนเชื่อเชิงการค้า
  1.   เก็งแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลาย พพ.ศ. พร้อมเฉลยและแนวคิดเพื่อพิชิดข้อสอบ
  2.   อาคราพานิชย์บนทำเลทองเช่นนี้ ยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าใด คุณก็มีโอกาสเลือกทำเลที่เหมาะสมที่สุดใด้มากขึ้นเท่านั้น
  3.   คุณเป็นคนสำคัญเสมอไม่ว่าจะอยู่มุมใหนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพกบัตรเครดิตของเราติดตัวไปด้วย
  4.   หมดปัญหาเรื่องอ่านหนังสือไม่ทันสอบ เพราะวิเคราะห์ข้อสอบเก่าและและแนวการทำโจทย์ต่างๆ รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพีนงเล่มเดียว
 7. 7. ข้อความนี้โน้มน้าวใจด้วยวิธีใด
  1.   การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
  2.   การอ้างบุคลหรืสถาบัน
  3.   การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของผู้เขียน
  4.   การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
 8. 8. "ถ้าหากแม้ว่าตัวข้าพระเจ้านี้มีอันต้องล้มตายจากท่านทั้งหลายไป เพราะด้วยสาเหตุรับใช้ประเทศชาติข้าพระเจ้าก็ไม่เสียดายชีวิต ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ ทุกๆ หยาดหยดของโลหิตจากร่างกายข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่น เหลือเกินว่าจะถูกอุทิศให้เพื่อความเจริญสถาพรของประเทศนี้ และเป็นสิ่งที่เสริมสร้างประเทศนี้ให้เข็มแข็งและทรงพลัง"
  ข้อความข้างต้นนี้เป็นการโน้มน้าวใจด้วยวิธีใด
  1.   การอ้างบุคลหรือสถาบัน
  2.   การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของผู้เขียน
  3.   การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุผล
  4.   การกล่าวร่วมๆ ด้วยถ้อยคำหรูหรา
 9. 9. "ปัจจุบันผู้หญิงไทยจำนวนมากต้องรับทุกทรมาน บางคนถูกข่มขืน บางคนถูกสามีทำร้ายหรือทอดทิ้งการปล่อยให้เขาหล่านี้แก้ไขปัณหาด้วยตนเอง แทนที่สภาพเขาจะดีขึ้นกลับจะก่อให้เกิดปัณหาสังคมนานาประการตามมา คณะกรรมการจึงจัดตั้ง "บ้านพักฉุกเฉิน" สำหลับคนเหล่านี้ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัณหาต่างๆดังกล่าวการที่ท่านมีเมตตาบริจากเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ "บ้านพักฉุกเฉิน" นอกจากจะเป็นการช่วยดับทุกข์ทางใจให้แก่เขาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้เขามีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตอีกด้วย"
  ข้อความข้างต้นนี้ไม่ใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ
  1.   การแสงให้ประจักษ์ถึงเหตุผลและความจำเป็น
  2.   การแสงให้ประจักษ์ถึงอารมร์ร่วมและเหตุผล
  3.   การแสดงให้ประจักษ์ถึงเหตุผลและทางเลื่อกทั้งดีและเสีย
  4.   การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าและกาแสดงให้ประจักษ์ถึงเหตุผล
 10. 10. "สิ่งที่ดีในชีวิต คู่ควรสตรีเช่นคุณ" ภาษาโฆษณาดังกล่าวโน้มน้าวใจผู้อ่านอ่านด้วยวิธีใด
  1.   ใช้วลีสั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที
  2.   ชี้ให้เห็นความดีของสินค้า
  3.   ใช้ถ้อยคำเร้าอารมณ์ความรู้สึก
  4.   ให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้สินค้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.563752 sec.