art


นาฏศิลป์ 1 รหัส ศ21102

    รหัสตัวชี้วัด

รายวิชา  นาฏศิลป์  1   รหัส  ศ21102

 

ศ3.1ม.1/1  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

ศ3.1ม.1/2   ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง

ศ3.1ม.1/3  แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย ๆ

ศ3.1ม.1/4 ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง

ศ3.1ม.1/5 ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง

                  การแสดงท่า  และการเคลื่อนไหว

ศ3.2ม.1/1  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน

ศ3.2ม.1/2  บรรยายประเภทของละครไทย  ในแต่ละยุคสมัย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006435 sec.