art


นาฏศิลป์ 2 รหัส ศ22102

รหัสตัวชี้วัด 

รายวิชา  นาฏศิลป์  2   รหัส  ศ22102

 

ศ3.1ม.2/1 อธิบายการ  บูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง

ศ3.1ม.2/2 สร้างสรรค์การแสดง โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร

ศ3.1ม.2/3 วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม

ศ3.1ม.2/4 เสนอข้อคิดเห็น    ในการปรับปรุงการแสดง

ศ3.1ม.2/5 เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละคร    กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

ศ3.2ม.2/1 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ

ศ3.2ม.2/2 ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต

ศ3.2ม.2/3  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006221 sec.