math


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.6  ภาคเรียนที่ 1  ค33201

  • ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
  • แคลคูลัสเบื้องต้น

ม.6  ภาคเรียนที่ 2  ค33202
  • ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  • การแจกแจงปกติ
  • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
  • กำหนดการเชิงเส้น

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006619 sec.