scout


ความเป็นมาของลูกเสือ

             เมื่อวันที่ ๑-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗) คือเมื่อ ๙๕ ปีที่ผ่านมาแล้ว มีชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งเคยเป็น พลโท ทหารบกอังกฤษ ชื่อ เบเดน โพเอลล์(Baden Powell) หรือเรียกย่อว่า บีพี (B.P.) ได้นำเด็กชาย ๒๑ คน ที่มีฐานะต่างกัน ไปศึกษาธรรมชาติ และอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี ทางตะวันออกของอังกฤษ เป็นเวลา ๙ วัน

เด็กชายกลุ่มนี้ ได้เป็นลูกเสือกลุ่มแรกของโลกภายใต้การนำของบีพี เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยการเดินเท้าไปสำรวจสิ่งต่างๆ แบ่งหน้าที่ทำงานกันเป็นทีมและทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ดำรงชีวิตในป่าด้วยการหุงหาอาหารกินเอง นอนในเต้นท์สนาม ฝึกการสะกดรอย สังเกตรอยเท้าสัตว์ ผูกเงื่อนเชือก ปฐมพยาบาล และวิธีช่วยชีวิต ตอนกลางคืนมีการชุมนุมรอบกองไฟ และอยู่ยามป้องกันอันตราย

กิจกรรมที่ลูกเสือกลุ่มแรกได้ทำเมื่อเกือบร้อยปีก่อนนั้น ได้รับการถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน แต่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบางอย่างไปบ้างตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการใช้วิทยุสื่อสารและอินเตอร์เนตเป็นต้น


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006945 sec.