scout


วัตถุประสงค์กิจการลูกเสือ

ตามธรรมนูญของลูกเสือโลก ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่า

       “เพื่อให้การพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็งเต็มความสามารถทาง ร่างกาย สมอง สังคม และจิตใจ ทั้งในด้านของแต่ละบุคคล ด้านการเป็นสมาชิกของชุมชน ด้านการเป็นพลเมืองระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”

ยุทธศาสตร์ของกิจการลูกเสือ กระทำโดยให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยยึดหลัก คำปฎิญาณ ๓ ข้อและกฎของลูกเสือ ๑๐ข้อ เพื่อช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.026669 sec.