scout


คำปฏิญาณของลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือ   The Scout Promise   

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า  
On my honour, I promise that I will do my best

๑. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  To do my duty to God and my country

๒. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ   To help other people at all times

๓. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ   To obey the Scout Law


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005538 sec.