thai


มัธยมศึกษาปีที่ 2

                          คำอธิบายรายวิชา

ท๒๒๑๐๓    ภาษาไทย ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน    ๑.๕  หน่วยกิต                         

………………………………………………………………………………………………………

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  รวมทั้งจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ ในบทเรียนต่างๆที่อ่าน  อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน    โดยวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนังสือ    บทความหรือคำประพันธ์ อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาท ในการอ่านคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ   เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ และมีมารยาทในการเขียนพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ  ความน่าเชื่อถือ ของข่าวสารจากสื่อต่างๆวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูดการใช้คำและสร้างคำในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้คำราชาศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมาย ของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริง และท่องจำ บทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการปฏิบัติจริง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้

รหัสตัวชี้วัด   ท๑.๑     ม ๑.๑/๑   ๑.๑/๒   ๑.๑/๓  ๑.๑/๔   ๑.๑/๕    ๑.๑/๖    ๑.๑/๗   ๑.๑/๘
                ท๒.๑     ม ๒.๑/๑  ๒.๑/๒  ๒.๑/๓  ๒.๑/๔  ๒.๑/๕   ๒.๑/๖   ๒.๑/๒.๑/๘ 
                ท๓.๑   ม. ๓.๑/๑  ๓.๑/๒. ๓.๑/๓  ๓.๑/๔   ๓.๑/๕  ๓.๑/๖      
                ท ๔.๑    ม.๔.๑/๑๔.๑/๒ . ๔.๑/๓  . ๔.๑/๔ ๔.๑/๕   
                ท.๕.๑   ม.. ๕.๑/๑ . ๕.๑/๒  ๕.๑/๓  . ๕.๑/๔   ๕.๑/๕ 
 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด                         คำอธิบายรายวิชา

ท๒๒๑๐๔   ภาษาไทย ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒       เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จำนวน    ๑.๕  หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................... 

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  รวมทั้งจับใจความสำคัญ สรุปความ แลอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ ในบทเรียนต่างๆที่อ่าน  อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนังสือ บทความหรือคำประพันธ์ อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาท ในการอ่าน   คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  โดย เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล และมีมารยาทในการเขียน  พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู สามารถพูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  การใช้คำในภาษาไทย สามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน  และแต่งบทร้อยกรอง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น  วิเคราะห์และวิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่นที่อานพร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ วรรณกรรมที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยาน ตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการปฏิบัติจริง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้

 

รหัสตัวชี้วัด 
ท๑.๑     ม ๑.๑/๑   ๑.๑/๒  ๑.๑/๕  ๑.๑/๖  ๑.๑/๗  ๑.๑/๘
           ท๒.๑     ม ๒.๑/๑  ๒.๑/๒  ๒.๑/๓  ๒.๑/๔  ๒.๑/๕   ๒.๑/๖  ๒.๑/๒.๑/๘     
   ท๓.๑    ม. ๓.๑/๑  ๓.๑/๒. ๓.๑/๓  ๓.๑/๔   ๓.๑/๕   ๓.๑/๖  
ท ๔.๑    ม.๔.๑/๑๔.๑/๒  ๔.๑/๓   ๔.๑/๔  ๔.๑/๕ 
   ท.๕.๑   ม.. ๕.๑/๑  ๕.๑/๒  ๕.๑/๓   ๕.๑/๔   ๕.๑/๕ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005487 sec.