thai


มัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
รหัสวิชา          รายวิชาภาษาไทย  ( ม.3 )


 รหัสตัวชี้วัด    ท 1.1ม.3/1   -  ท1.1ม.3/10
  รหัสตัวชี้วัด      ท2.1ม.3/1   -  ท2.1ม.3/10
รหัสตัวชี้วัด     ท 3.1ม.3/1   -  ท3.1ม.3/6 
รหัสตัวชี้วัด   ท 4.1ม.3/1   -  ท4.1ม.3/6
   รหัสตัวชี้วัด      ท 5.1ม.3/1   -  ท5.1ม.3/4

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้
รหัสวิชา     รายวิชาภาษาไทย  ( ม.3 ) 

            ข้อ 1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
            ข้อ 2  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
            ข้อ 3  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
            ข้อ 4  อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิดบันทึกย่อความและรายงาน
            ข้อ 5  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่าน
                       เข้าใจดีขึ้น
            ข้อ 6  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
            ข้อ 7  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
            ข้อ 8  วิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
            ข้อ 9  ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้
                       แก้ปัญหาให้ชีวิต
            ข้อ 10  มีมารยาทในการอ่าน
            ข้อ 11  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
            ข้อ 12 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับของภาษา
            ข้อ 13 เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่างๆ
            ข้อ 14  เขียนย่อความ
            ข้อ 15 เขียนจดหมายกิจธุระ
            ข้อ 16 เขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
            ข้อ 17 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
            ข้อ 18 กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน
            ข้อ 19  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
            ข้อ 20 มีมารยาทในการเขียน
            ข้อ 21 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
            ข้อ 22 วิเคราะห์วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
            ข้อ 23 พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา
            ข้อ 24 พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์
            ข้อ 25 พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
            ข้อ 26   มีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด
            ข้อ 27   จำแนกการใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
            ข้อ 28  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
            ข้อ 29   วิเคราะห์ระดับของภาษา
            ข้อ 30 ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
            ข้อ 31 อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
            ข้อ 32 แต่งบทร้อยกรอง
            ข้อ 33 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น
            ข้อ 34 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
            ข้อ 35 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
            ข้อ 36 ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและ บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
                       ตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

         รหัสวิชา   ท ๒๓๑๐๕               รายวิชา ภาษาไทย ๕              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
         เวลา   ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต            ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์
        ......................................................................................................................................................................... 

         อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ ถูกต้อง  เข้าใจความหมายโดยตรงและโดยนัย     จับใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น   เขียนกรอบแนวความคิด     ผังความคิด ย่อความเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ลำดับความอย่างมีขั้นตอน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
          เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย  ชัดเจน  โดยใช้ถ้อยที่ถูกต้องเหมาะสมตามระดับของภาษา เขียนคำขวัญ คำอวยพร โฆษณา คติพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ประสบการณ์ จดหมายกิจธุระ กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิด โต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน
               พูดแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้ จากการฟังและการดู นำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
      มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  น่าเชื่อถือ มีมารยาทในการพูด ฟังและดู
          เข้าใจ และใช้คำราชาศัพท์ คำบาลี สันสกฤต คำภาษาต่างประเทศอื่นๆ คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน    โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาในระดับต่างๆ แต่งบทร้อยกรองประเภทต่างๆได้
        สรุปเนื้อหาวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์องค์ประกอบ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์และสังคม ที่ได้จากวรรณคดีและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
             โดยใช้กรrบวนการเรียนภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์  และกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา   มีค่านิยมรักภาษาไทย และมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รหัสตัวชี้วัด                  ท 1.1ม.3/1   -  ท1.1ม.3/10
                                 ท 2.1ม.3/1   -  ท2.1ม.3/10
                                 ท 3.1ม.3/1   -  ท3.1ม.3/6
                                 ท 4.1ม.3/1   -  ท4.1ม.3/6
                                 ท 5.1ม.3/1   -  ท5.1ม.3/4

 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ห้องเรียนออนไลน์ (Online)

1901311616314450_2105120222054.jpg

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.522776 sec.