thai


มัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๕    รายวิชาภาษาไทย ๕ 

รหัสตัวชี้วัด      ท ๑.๑    ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๒,   ม ๔-๖/๓,     ม ๔-๖/๙,
                    ท ๒.๑  ม ๔-๖/๑,     ม ๔-๖/๔,    ม ๔-๖/๕,   ม ๔-๖/๘,
                   ท ๓.๑   ม ๔-๖/๒,   ม ๔-๖/๓,    ม ๔-๖/๕,    ม ๔-๖/๖,
 
ท ๔.๑   ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๓,
                    ท ๕.๑   ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๓,    ม ๔-๖/๔,    ม ๔-๖/๖,

 

  

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ท ๓๓๑๐๕          รายวิชา ภาษาไทย ๕               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
เวลา  ๔๐   ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑   หน่วยกิต      ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพและกลอนเสภาได้ถูกต้องและมีความเข้าใจ ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและนำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีมารยาทและรักนิสัยการอ่าน
                  เขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดีแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ประเมินงานเขียนของผู้อื่นนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองและมีมารยาทในการเขียน
                  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิดการใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีเหตุผลประเมินสิ่งที่ฟังและดู นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แสดงความคิดเห็นจากการฟังและการดู มีมารยาทในการฟัง และการดู
                 เข้าใจธรรมชาติภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษา รู้จักใช้ภาษาเพื่อการพัฒนาความคิด ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้คำราชาศัพท์และคำสุภาพได้ถูกต้อง
                 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีได้ตามหลักการ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคม นำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าของวรรณกรรมที่กำหนดโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการปฏิบัติจริง เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้

 รหัสตัวชี้วัด

                          ท ๑.๑         ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๒,    ม ๔-๖/๓,     ม ๔-๖/๙,
                          ท ๒.๑         ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๔,    ม ๔-๖/๕,     ม ๔-๖/๘,
                          ท ๓.๑         ม ๔-๖/๒,    ม ๔-๖/๓,    ม ๔-๖/๕,     ม ๔-๖/๖,
                          ท ๔.๑         ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๓,  
                          ท ๕.๑         ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๓,    ม ๔-๖/๔,     ม ๔-๖/๖,

 รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๖ รายวิชาภาษาไทย ๖

  รหัสตัวชี้วัด      ท ๑.๑     ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๒,       ม ๔-๖/๓,   ม ๔-๖/๔,   ม ๔-๖/๙,
                          ท ๒.๑     ม ๔-๖/๒,     ม ๔-๖/๔,   ม ๔-๖/๘,
                          ท ๓.๑     ม ๔-๖/๓,     ม ๔-๖/๕,    ม ๔-๖/๖,
            ท ๔.๑    ม ๔-๖/๑,    ม ๔-๖/๕,  
                          ท ๕.๑    ม ๔-๖/๒,    ม ๔-๖/๔,    ม ๔-๖/๖,

 

 

 

 

 คำอธิบายรายวิชา

        รหัสวิชา  ท ๓๓๑๐๖                    รายวิชา ภาษาไทย ๖    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐   ชั่วโมง /ภาคเรียน    จำนวน ๑  หน่วยกิต             ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

       
          อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทคำฉันท์ได้ถูกต้องและเข้าใจ ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านแสดง ความคิดเห็นมีวิจารณญาณในการอ่านโต้แย้งและเสนอความคิดเห็นจากการอ่านอย่างมีเหตุผล นำความรู้ความคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตมีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน
                  เขียนเรียงความแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆและใช้ความงามในภาษาผลิตงานเขียนในรูปแบบต่างๆแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพและคำฉันท์และมีมารยาทในการเขียน
                  ประเมินสิ่งที่ฟังและดู นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง        โน้มน้าวใจเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการฟัง และการดู
                 เข้าใจลักษณะความงามของภาษาใช้ภาษาเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในประเทศและภาษาถิ่น
                 รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตสังเคราะห์ข้อคิดเห็น จากวรรณคดีและวรรณกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานที่กำหนด
                 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการปฏิบัติจริง เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้

รหัสตัวชี้วัด
                          ท ๑.๑    ม ๔-๖/๑,     ม ๔-๖/๒,   ม ๔-๖/๓,   ม ๔-๖/๔,   ม ๔-๖/๙,
                          ท ๒.๑    ม ๔-๖/๒,     ม ๔-๖/๔,   ม ๔-๖/๘,
                          ท ๓.๑    ม ๔-๖/๓,      ม ๔-๖/๕,   ม ๔-๖/๖,
                          ท ๔.๑    ม ๔-๖/๑,      ม ๔-๖/๕,  
                          ท ๕.๑    ม ๔-๖/๒,      ม ๔-๖/๔,   ม ๔-๖/๖,

  

 

                       โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ช่วงชั้นที่ 3  วิชาพื้นฐาน   ( 1.5  หน่วยกิต)
 ท  21101          ภาษาไทย 1          จำนวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 60 ช.ม./ภาคเรียน
 ท  21102          ภาษาไทย  2         จำนวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 60 ช.ม./ภาคเรียน

                                          วิชาพื้นฐาน     ( 4  หน่วยกิต )
ท  32101        ภาษาไทย               จำนวน 4  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 160 ช.ม./ปี
ท  33101        ภาษาไทย               จำนวน 4   ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 160 ช.ม./ปี

                                           วิชาเพิ่มเติม
ท 21201   การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   0.5 หน่วยกิต  จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 20 ช.ม./ภาคเรียน
ท 21202   การพัฒนาการสื่อสาร  0.5 หน่วยกิต   จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   รวม 20 ช.ม./ภาคเรียนท 32201   การอ่าน คิด วิเคราะห์   1 หน่วยกิต    จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   รวม 40 ช.ม./ปี
ท 33201   รักษ์ภาษาไทย            1 หน่วยกิต   จำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม 40 ช.ม./ปี

 

   

                                  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ช่วงชั้นที่ 4      วิชาพื้นฐาน    ( 1  หน่วยกิต  )

ท 31101     ภาษาไทย 1    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ ภาคเรียน
ท 31102     ภาษาไทย 2    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ ภาคเรียน
ท 42101     ภาษาไทย 3    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ ภาคเรียน
ท 42102     ภาษาไทย 4    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ ภาคเรียน
ท 43101     ภาษาไทย 5    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ ภาคเรียน
ท 43102     ภาษาไทย 6    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์      รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน

 

                                               วิชาเพิ่มเติม    (  1   หน่วยกิต  )

ท 31201  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา 1    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน
ท 31202  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา 2    จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน
ท 40203  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม       จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน
ท 40206  ศิลปะการเขียน                           จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน
ท 40209  ประพันธวิพากษ์                          จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  40 ช.ม./ภาคเรียน

 


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.801794 sec.