Kru_Ung


แผนการจัดการเรียนรู้

Unit 9

 

 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 9                                 What do you do?                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เรื่องหลัก/หัวเรื่อง                                   Occupations                                                       เวลา 10 คาบ

***************************************************************************************************************************************

เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และกิจกรรมของอาชีพนั้น ๆ การพูดสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของแต่ละบุคคล การฟังบุคคลพูดถึงอาชีพของตนเอง การอ่านบทความเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการเป็นดาราฟุตบอล และการเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

          สาระที่ 1:ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          มาตรฐาน ต 1.1 ม.1/2, ต 1.1 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/1, ต 1.2 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/5, ต 1.3 ม.1/2

          สาระที่ 2: ภาษาและวัฒนธรรม

          มาตรฐาน ต 2.1 ม.1/1

          สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

          มาตรฐาน ต 4.1 ม.1/1

2. ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม; การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3. ความรู้

          - คำศัพท์และสำนวนภาษา

            บทเรียนย่อยที่ 1 (กิจกรรม Listen and Discuss)

                   - profession (n.):a job that needs special education and training                

                   - talent (n.): a special natural ability or skill (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ)

                   - professional (adj.):    played or done as a job rather than for enjoyment (เล่นหรือทำเป็นอาชีพ)

                   - chef (n.): a skilled cook, especially the main cook in a hotel or restaurant (หัวหน้าพ่อครัว)

                   - reporter (n.): someone who writes about events for a newspaper, radio, or television (นักข่าว)

                   - hair stylist (n.): someone who cuts or arranges people’s hair as their job    (ช่างออกแบบผม)

                   - designer (n.): someone whose job is to make plans or patterns for clothes, furniture, equipments, etc.; a fashion designer (นักออกแบบ)

                    - plastic surgeon (n.):  a doctor whose job is to improve the appearance of a part of someones body, either to repair an injury or to make the person more attractive (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

                   - photographer (n.):    someone who takes photographs, especially as a professional or as an artist (ช่างภาพ)

                   - salesperson (n.):       someone whose job is selling things (พนักงานขาย)

                   - beauty salon (n.):     a place in which you can receive beauty treatments for your skin, hair, etc. (ร้านเสริมสวย)

                   - health club (n.):       a private club where people can go to exercise in order to become physically stronger and more attractive (สโมสรสุขภาพ)

          บทเรียนย่อยที่ 2 (กิจกรรม Grammar, Listening)

                   - elegant (adj.): very beautiful and graceful (เก๋, สง่างาม)

                   - customer (n.): someone who buys goods or services from a shop, company, etc. (ลูกค้า)

          บทเรียนย่อยที่ 3 (กิจกรรม Conversation)

                   - flight attendant (n.):  someone who looks after the comfort and safety of the passengers on a plane (พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)

                   - to be good with (adj.): able to use something or deal with people well (เก่งในเรื่องนี้  เข้ากับคน (เหล่านี้) ได้ดี)

                   - architecture (n.): the style and design of a building or buildings (สถาปัตยกรรม)

                   - advertising (n.): the activity or business of advertising things on television, in newspapers, etc. (ธุรกิจโฆษณา)

                   - to be good at (adj.):  able to do something well (เก่งในเรื่องนี้  เก่งในการทำเรื่องนี้)

          บทเรียนย่อยที่ 4 (กิจกรรม Reading)

                   - striker (n.):    a player in football whose main job is to score goals (ศูนย์หน้า)

                   - coach (n.):    someone who trains a person or team in a sport (ผู้ฝึกสอน)

                   - potential (n.): the possibility that something will develop in a particular way, or have a particular effect (ศักยภาพ)

                   - chance (n.):   a time or situation which you can use to do something that you want to do (โอกาส)

                   - excited (adj.): happy, interested or hopeful because something good has happened or will happen (ตื่นเต้น)

                   - support (v.):  to say that you agree with an idea, group, person, etc. and want them to succeed (สนับสนุน)

                   - career (n.):    a job or profession that you have been trained for and intend to do for several years (อาชีพ)

          -หน้าที่ภาษา

                   -Asking and answering questions about jobs

                   -Describing job activities

                    - โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

                   -Simple present tense–affirmative, third person endings

                   -Questions with What

 

          - ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

          บทเรียนย่อยที่ 1 (กิจกรรม Listen and Discuss)

                   - ในประเทศอังกฤษ คำนามที่บอกอาชีพจะไม่เจาะจงเพศหรือสามารถใช้ได้ทั้ง 2 เพศ เช่น คำว่า salesperson จะใช้แทน salesman หรือ saleswoman, mailman ก็จะใช้ว่า mail carrier, policeman หรือ policewoman ก็จะใช้ว่า police officer, flight attendant ก็ใช้แทน steward และ stewardess และคำว่า waiter และ actor ก็ใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย แต่ยังมีผู้นิยมใช้ waitress และ actress กับผู้หญิงอยู่บ้าง

                   - รายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศอังกฤษ คือ รายการ Pop Idol เป็นรายการแข่งขันการแสดงความสามารถและพรสวรรค์ของผู้เข้าแข่งขันในการเป็นนักร้อง โดยใช้การโหวตของผู้ชมเป็นการให้คะแนน ซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีประเทศต่าง ๆ อีก 42 ประเทศทั่วโลกนำไปออกอากาศ และรายการ American Idol ก็เป็นรายการที่นำเสนอความสามารถของบุคคลทางโทรทัศน์ และแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในปี ค.ศ. 2006 มีผู้ชมถึง 36 ล้านคน ในฤดูกาลสุดท้ายของรายการ มีดาราแจ้งเกิดจากรายการนี้หลายคน เช่น เคลลี คลาร์กสัน (Kelly Clarkson), เคลย์ ไอเคน (Clay Aiken) และ    เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน (Jennifer Hudson)

                   - ช่างเสริมสวยกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น อาชีพเหล่านี้ได้แก่ ช่างตัดผมผู้ชาย ช่างทำผม ช่างแต่งหน้า ช่างทำเล็บมือ ช่างทำเล็บเท้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวพรรณ และในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนช่างเสริมสวยเหล่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 40%

                   บทเรียนย่อยที่ 2

                   -        

                   บทเรียนย่อยที่ 3

                   -        

                   บทเรียนย่อยที่ 4 (กิจกรรม Reading)

                   - ในปี ค.ศ. 2008 มีบันทึกเกี่ยวกับสถิติการยิงประตูของนักฟุตบอลคนเดียวในนัดสำคัญ ๆ ได้แก่ เจมี โมเรโน (Jaime Moreno) จากประเทศโบลิเวีย ซึ่งทำประตูได้ถึง 122 ประตู ในการแข่งขันที่มีชื่อว่า Major League Games ในสหรัฐอเมริกา

4.       ทักษะ/กระบวนการ

          - ทักษะเฉพาะวิชา

                   การฟัง : การฟังการบรรยายอาชีพต่าง ๆ ของบุคคล

                   การพูด : การพูดสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

                   การอ่าน : การอ่านบทความ

                   การเขียน : การเขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน

          - ทักษะคร่อมวิชา

                   การสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม

5.       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

6.       คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          มีเหตุผล : นักเรียนใช้เหตุผลในการพิจารณาตอบคำถามจากการดูภาพและชื่อเรื่องของบทความ

7.       ความเข้าใจที่ยั่งยืน

          นักเรียนเข้าใจว่าการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ถ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ

8.       สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้

          1.ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ (ต 1.2 ม.1/1, ต 2.1 ม.1/1, ต 4.1 ม.1/1)

          2.เข้าใจและระบุอาชีพ และรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลต่าง ๆ จากการบรรยายที่ได้ฟัง

              (ต 1.1 ม.1/4)

          3.อ่านออกเสียงบทสนทนาที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง (ต 1.1 ม.1/2)

          4.บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน (ต 1.1 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/5)

          5.เขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน (ต 1.3 ม.1/2)

หลักฐานการเรียนรู้

1.       ผลงานปฏิบัติ/ชิ้นงาน

          1. บทสนทนาที่นักเรียนสร้างขึ้น

          2. ข้อมูลที่เติมในตารางที่กำหนดให้จากการฟัง

          3. การอ่านออกเสียงบทสนทนา

          4. คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อความที่อ่านและถ้อยคำแสดงความคิดเห็น

          5. ข้อเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน

2.       การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินผลการใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ จากการพูดสนทนาด้วยบทสนทนาที่นักเรียนสร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์การประเมินการพูด และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

          2. ประเมินการฟังการบรรยายอาชีพของบุคคลต่าง ๆ จากข้อมูลที่เติมในตาราง และประเมินจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70

          3. ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนาโดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสียง และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

          4. ประเมินการอ่านบทความเข้าใจและบอกรายละเอียดได้จากคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยใช้เกณฑ์ผ่าน   ร้อยละ 70 และประเมินการแสดงความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

          5. ประเมินการเขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

          หลักฐานอื่นๆ

          -         ผลจากการทำแบบฝึกหัด Grammar ข้อ A-B ในหนังสือเรียน

          -         ผลจากการทำกิจกรรม Quick Check ในหนังสือเรียน หน้า 63

          -         ผลจากการทำกิจกรรม Project ในหนังสือเรียน หน้า 67

          นักเรียนประเมินตนเอง

          -         นักเรียนประเมินการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 โดยใช้แบบประเมิน Unit 9 Self-Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

บทเรียนย่อยที่ 1                                                                                               เวลา 3 ชั่วโมง

          สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้

          1.ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ (ต 1.2 ม.1/1, ต 2.1 ม.1/1, ต 4.1 ม.1/1)

          กิจกรรมการเรียนรู้

          1.ใช้ภาษาในการสื่อสาร

                    -นักเรียนทำกิจกรรม Listen and Discuss ในหนังสือเรียน หน้า 62-63

                    -ครูเตรียมรูปภาพบุคคลในอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กล่าวถึงในหน่วยการเรียนรู้นี้ แล้วติดไว้ที่บอร์ด และใช้รูปภาพเป็นสื่อดังนี้

                             -This is Peter. He’s a chef. He works at a restaurant.

                   - ครูเขียนคำศัพท์ chef บนกระดาน และครูถามเกี่ยวกับ Peter เช่น Does he work in a school? (No.)

                    - นักเรียนดูภาพในกิจกรรม Listen and Discuss ในหนังสือเรียน หน้า 62-63 แล้วให้นักเรียนหาชื่ออาชีพที่นักเรียนรู้จัก เช่น taxi driver, singer, doctor เป็นต้น

                    - ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์บอกชื่ออาชีพที่มาจากการเติม er ท้ายคำกริยา เช่น

                             teach   -  teacher       drive   -  driver         write   -  writer

                   และการเติม ist  ท้ายคำนาม เช่น

                             style    - stylist                    art     - artist

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงการสนทนาและอาชีพต่าง ๆ และนักเรียนออกเสียงตาม

                   - นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 62 แล้วครูถามนักเรียนดังนี้

                             - Is Paula’s mom a taxi driver? (No, she isn’t. She is a chef.)

                             - Is Paula’s dad a taxi driver? (Yes, he is.)

                   - นักเรียนจับคู่อ่านบทสนทนา โดยผลัดกันรับบท Paula และพิธีกรรายการ

                   - นักเรียน 2-3 คู่ อ่านบทสนทนา

                   - ครูประเมินผลความเข้าใจในบทสนทนาที่อ่านโดยให้นักเรียนทำกิจกรรม Quick Check ข้อ A ในหนังสือเรียน หน้า 63 โดยครูทำข้อที่ 1 เป็นตัวอย่างโดยเรียกนักเรียนอาสาสมัครตอบ

                   - นักเรียนทำงานเป็นคู่ ทำข้อที่เหลือ

                   - ครูตรวจคำตอบโดยให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านคำบรรยาย แล้วเรียกให้เพื่อนบอกชื่ออาชีพ          

                   - ครูอาจให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำบรรยาย แล้วให้เพื่อนบอกชื่ออาชีพ เช่น

                             - designs clothes (fashion designer)

                             - takes photos (photographer)

                   - นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรม Quick Check ข้อ B ในหนังสือเรียน หน้า 63 และครูตรวจคำตอบโดยเรียกให้นักเรียนอ่านประโยคและตอบ Yes/No

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Pair Work ในหนังสือเรียน หน้า 63

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงบทสนทนาให้นักเรียนฟัง และให้อ่านตาม

                   - นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาตามบทสนทนา ข้อ A และเปลี่ยนชื่อบุคคลและอาชีพจากรูปในหนังสือเรียน หน้า 63 ส่วนข้อ B นั้น นักเรียนสมมติตัวเองว่าเป็นบุคคลในคณะกรรมการตัดสิน และผลัดกันถาม-ตอบ

 

          บทเรียนย่อยที่ 2                                                                              เวลา 4 ชั่วโมง

          สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้

          1.เข้าใจและระบุอาชีพ และรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลต่าง ๆ จากการบรรยายที่ได้ฟัง

             (ต 1.1 ม.1/4)

          กิจกรรมการเรียนรู้

          1. ใช้ Simple present tense ได้

                   - นักเรียนอ่านคำอธิบายการใช้ Simple present tense ในกรอบ Grammar ในหนังสือเรียน หน้า 64

                   - ครูสรุปการใช้ Simple present tense โดยยกตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของครู เช่น

                             -         I work everyday.

                             -         I cook dinner every evening.

                   - นักเรียนยกตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของนักเรียนเอง เช่น

                             -         I walk to school. และครูเรียกให้นักเรียนบางคนอ่าน

                   - ครูเน้นการใช้คำกริยาสำหรับบุรุษที่ 3 ซึ่งจะต้องเติม s เช่น

                             -         She teaches at our school.

                             -         He plays badminton.

          2. ใช้ Questions with What ได้

                   - นักเรียนอ่านการใช้ Questions with What ในกรอบ Grammar ในหนังสือเรียน หน้า 64

                   - ครูอธิบายความหมายของประโยคคำถาม What do you do? ซึ่งมีความหมายว่า

          What’s your job? และเป็นการใช้ do, does มาช่วยในประโยคคำถาม

                   - นักเรียนทำงานเป็นคู่ ทำแบบฝึกหัด ข้อ A-B ในหนังสือเรียน หน้า 64-65

                   - ครูตรวจผลงานโดยเรียกให้นักเรียนบางคู่อ่านบทสนทนาโดยเป็น A และ B

                   - นักเรียนทำแบบฝึกหัด ข้อ B-D ใน Sheet

          3. เข้าใจและบอกรายละเอียดในสิ่งที่ฟังได้

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Listening ในหนังสือเรียน หน้า 65

                   - ครูอธิบายกิจกรรมนี้ โดยนักเรียนจะได้ฟังบุคคลต่าง ๆ พูดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองทำ แล้วเติมข้อมูลในตารางตามหัวข้อ

                   - ครูอธิบายคำศัพท์ใหม่ ได้แก่ customer

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง 1-2 ครั้ง โดยให้นักเรียนตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงครั้งที่ 3 แล้วให้นักเรียนเติมคำตอบในตาราง

                    - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงอีกครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนคำตอบ

                   - ครูตรวจคำตอบโดยเขียนตารางบนกระดาน แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนคำตอบ                  -         ครูประเมินผลจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70

          4.       ออกเสียง /s/ และ /z/ ท้ายคำกริยา

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Pronunciation ในหนังสือเรียน หน้า 65 โดยนักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงประโยคที่มีคำกริยาลงท้ายด้วย s  แต่ออกเสียง /s/ หรือ /z/

                   - ครูเปิดซีดีอีกครั้งหนึ่ง หยุดซีดีบันทึกเสียงเมื่อจบแต่ละประโยค ให้นักเรียนพูดตามหลาย ๆ ครั้ง

                   - นักเรียนจับคู่กัน ฝึกอ่านประโยคทั้งหมดโดยเน้นการออกเสียงที่ท้ายคำกริยา

 

          บทเรียนย่อยที่ 3                                                                              เวลา 1 ชั่วโมง

          สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้

          1. อ่านออกเสียงบทสนทนาที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง (ต 1.1 ม.1/2)

          กิจกรรมการเรียนรู้

          1. อ่านออกเสียงบทสนทนาที่กำหนดให้

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Conversation ในหนังสือเรียน หน้า 66 โดยให้นักเรียนดูรูปการ์ตูนประกอบ           บทสนทนา แล้วครูถามความเข้าใจดังนี้

                             -         Where are the people? (They’re at the park.)

                             -         What are their names? (Steve and Tomiko.)

                   - นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบทสนทนาของ Steve และ Tomiko โดยปิดหนังสือเรียนและอ่านตาม

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงอีกครั้งและให้

                   - นักเรียนทำกิจกรรม About the Conversation ในหนังสือเรียน หน้า 66 ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนาที่อ่าน เสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอก

                   - ครูอ่านออกเสียงประโยคในกรอบ Your Ending ในหนังสือเรียน หน้า 66

                   - ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการบอกทักษะหรือความสามารถด้านใด ๆ เราสามารถใช้ได้ทั้ง good at + sth / good with + sth

                   - ครูและนักเรียนช่วยกันบอกความหมายของ architecture, web designer และ advertising

                   - ครูเขียน web site และ website บนกระดาน บอกนักเรียนว่า คำศัพท์คำนี้จะเขียนแยกหรือติดกันก็ได้ แต่ที่นิยมใช้กัน คือ website (เขียนติดกัน)

                   - นักเรียนเลือกตอนจบของเรื่อง (Your Ending) ที่ชอบ และเพื่อให้นักเรียนสนุกครูอาจจะให้มีการ     ยกมือออกเสียงว่า ตอนจบข้อไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุด

                   - นักเรียนทำงานเป็นคู่ ฝึกอ่านออกเสียงบทสนทนา และเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้มีโอกาสได้ออกเสียงทั้งสองตัวละคร

                   - นักเรียนแต่ละคู่อ่านบทสนทนาให้ครูฟัง และครูประเมินผลโดยใช้แบบประเมินการอ่านออกเสียง

          2. สร้างบทสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้

                   - นักเรียนจับคู่ทำกิจกรรม Your Turn ในหนังสือเรียน หน้า 66

                   - นักเรียนเลือกอาชีพจากหนังสือเรียน หน้า 62-63 หรือจะบอกอาชีพจริงของบิดา-มารดา แล้วสร้าง บทสนทนา และฝึกถาม-ตอบ

                   - ในระหว่างการทำงานของนักเรียน ครูเดินไปตามโต๊ะนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และประเมินผล

          3. พูดเกี่ยวกับงานที่ต้องการจะทำในอนาคต

                   - ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำกิจกรรม About You ในหนังสือเรียน หน้า 66 ให้แต่ละคนบอกงานที่ต้องการจะทำในอนาคตพร้อมทั้งให้เหตุผล

 

 

 

 

 

 

          บทเรียนย่อยที่ 4                                                                              เวลา 2 ชั่วโมง

          สิ่งที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้

          1. บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน

                   (ต 1.1 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/5)

          2. เขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน (ต 1.3 ม.1/2)

          กิจกรรมการเรียนรู้

          1. อ่านบทความแล้วบอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Reading ในหนังสือเรียน หน้า 67

                   - นักเรียนดูภาพประกอบ และอ่านชื่อเรื่อง แล้วตอบคำถามใน Before Reading

                             - What do you think Billy wants to be? (a soccer player)

                   - นักเรียนปิดหนังสือเรียน และครูเขียนคำถามต่อไปนี้บนกระดาน

                             - Where does Billy live?

                             - What’s his favorite soccer team?

                   - ครูแจ้งจุดประสงค์ในการอ่าน คือ การหาข้อมูลเฉพาะ ซึ่งเป็นการหาคำตอบของคำถามบนกระดานโดยไม่จำเป็นต้องอ่านอย่างละเอียด

                   - นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 67 แล้วอ่านอย่างรวดเร็ว เพื่อหาคำตอบของคำถามบนกระดาน และเมื่อหาพบแล้ว ให้ยกมือโดยยังไม่ต้องตอบ

                   - ให้คนที่ยกมือเป็นคนแรกตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ และเพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นในการอ่านครูอาจจะให้นักเรียนบอกเวลาที่ใช้ในการหาคำตอบ

                   - ครูเปิดซีดีบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง ครั้งแรกให้นักเรียนฟังเพียงอย่างเดียว และครั้งที่สองให้อ่านบทความตามไปด้วย

                   - นักเรียนตอบคำถามแบบสั้น ๆ ในกิจกรรม After Reading ในหนังสือเรียน หน้า 67

                   - ครูตรวจคำตอบโดยเรียกให้อาสาสมัครอ่านคำถาม แล้วเรียกให้เพื่อนตอบ และให้เพื่อนทั้งห้องบอกว่าผิดหรือถูกครูประเมินผลจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70

                   - นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน อภิปรายในกิจกรรม Discussion ในแต่ละคำถาม แล้วให้รวบรวมคำตอบของกลุ่มตามเสียงข้างมาก แล้วนำเสนอหน้าชั้น ตัวอย่างผลงาน เช่น

                             - We agree with Billy’s parents. A professional soccer player is a good job. It is not easy to become a professional soccer player.

                   - ครูประเมินการพูดของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การประเมินการอภิปรายกลุ่ม

          2. เขียนบรรยายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Writing ในหนังสือเรียน หน้า 67

                   - นักเรียนระดมสมองช่วยกันคิดว่า อาชีพอะไรบ้างที่เป็นที่ชื่นชอบและใฝ่ฝันของนักเรียน

                   - ครูเขียนชื่ออาชีพเหล่านั้นบนกระดาน

                   - ครูยกตัวอย่างอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่นักเรียนบอกแล้วครูถามคำถามเป็นแนว เช่น

                             -  What is the job?

                             - Why do you like it?

                             - Is it a good job?

                             - Does it make a lot of money?

                             - Is it easy to get that job?

                   - นักเรียนเรียบเรียงคำตอบนำมาเขียนบรรยาย โดยมีบทความที่อ่านเป็นแนว

                   - นักเรียนส่งผลงานให้ครู และครูประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน

          3. ทำกิจกรรม Project

                   - นักเรียนทำกิจกรรม Project ในหนังสือเรียน หน้า 67 โดยเขียน 2 คอลัมน์ต่อไปนี้บนกระดานให้นักเรียนลอกลงในกระดาษ

                                      Good jobs                        Bad jobs

     - นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่ดีและไม่ดีลงในกระดาษ

     - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้เปรียบเทียบรายการ Good jobs และ Bad jobs

                   - นักเรียนทำแบบฝึกหัด ข้อ E-F ใน Sheet เพิ่มเติม

          นักเรียนประเมินตนเอง

                   -         นักเรียนทำแบบประเมิน Self-Evaluation เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว (แบบประเมิน Unit 9 Self-Evaluation ท้ายเล่ม)

          สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

          1.       หนังสือเรียน MegaGoal 1 หน้า 62-67

          2.       ซีดีบันทึกเสียง

          3.       เครื่องเล่นซีดี

          4.       ภาพบุคคลในอาชีพต่าง ๆ

          5.       สื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   -         http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Idol

                   -         http://en.wikipedia.org/wiki/American_Idol

                   -         http://www.bls.gov/oco/ocos169.htm

*****************************************************************************

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10           What’s school like?                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่องหลัก/หัวเรื่อง              Education                                                                   เวลา 6 คาบ

****************************************************************************************

เป้าหมายการเรียนรู้

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ที่เรียนในโรงเรียนและคำศัพท์ที่ใช้บรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคล การพูดสนทนาเพื่อบอกบุคลิกลักษณะของบุคคล การฟังการบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคล และการอ่านข้อความประชาสัมพันธ์ชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ตลอดจนการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียนของนักเรียนเองอย่างถูกต้องตามหลักการเขียน

1.       มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

          สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          มาตรฐาน ต 1.1 ม.1/2, ต 1.1 ม.1/4, ต 1.2 ม.1/1, ต 1.3 ม.1/1

          สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม

          มาตรฐาน ต 2.1 ม.1/1, ต 2.2 ม.1/1

2.       ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม; การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.       ความรู้

          - คำศัพท์และสำนวนภาษา

          บทเรียนย่อยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss)

                   - challenging (adj.):     difficult in an interesting or enjoyable way (ท้าทาย)

                   - PE (n.): shorts for physical education – sport and physical exercise taught as a school subject  (พลศึกษา)

                   - handsome (adj.): good-looking, presenting in appearance; we usually say that a man is handsome, but a woman is pretty or beautiful (หล่อ, หน้าตาดี)

                   - run (v.): to control or be in charge of a company, an organization or system (ดำเนินธุรกิจ)

                   - appearance (n.): the way someone or something looks to other people (รูปร่างลักษณะ)

                   - personality (n.): someone’s character, especially the way they behave towards other people (บุคลิกภาพ)

                  

 

          บทเรียนย่อยที่ 2  (กิจกรรม Grammar, Listening)

                   - schedule (n.): a plan of what someone is going to do and when they are going to do it (ตารางสอน)

                   - description (n.): a piece of writing or speech that says what someone or something is like (คำบรรยาย)

                   - strict (adj.):    demanding that rules are obeyed (เข้มงวด)

                   - camera (n.):  a piece of equipment used to take photographs or moving pictures (กล้องถ่ายรูป)

          บทเรียนย่อยที่ 3  (กิจกรรม Conversation)

                   - It’s cool.: (spoken) used to say that something is not a problem (เจ๋ง)

                   - experiment (n.): a through test using scientific methods to discover how someone or something react under certain conditions(การทดลองทางวิทยาศาสตร์)      

                   - prefer (v.): to like someone or something more than someone or something else (ชอบมากกว่า)

                   - fascinating (adj.): extremely interesting (น่าสนใจอย่างมาก)

          บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)

                   - goal (n.): something that you hope to achieve in the future; aim (จุดมุ่งหมาย)

                   - explore (v.):  to examine or discuss something carefully in order to find out more about it (สำรวจ)

                   - organize (v.): to make the necessary arrangements so that an activity can happen (บริหาร, จัดการ)

                   - sort of: when you are trying to describe something but cannot think of the exact words (ค่อนข้าง, ทำนองนั้น, คล้าย ๆ)

                   - waltz (n.): a fairly slow dance with a strong regular beat (การเต้นรำจังหวะวอลทซ์)

                   - tango (n.):     a lively dance from South America (จังหวะแทงโก)

                   - community (n.):       all the people who live in the same area, town, etc. (ชุมชน)

                   - event (n.):     an important performance, sports competition, party, etc., which has been arranged for a particular date and time      (งานรื่นเริง)

                   - audience (n.): a group of people who watch and listen to someone speaking or performing in public (ผู้ฟัง, ผู้ชม)

                   - check something out:         to look at someone or something because they are interesting or attractive (ตรวจสอบ)

         

          - หน้าที่ภาษา

                   -         Talking about school subjects

                   -         Describing people’s physical traits

                   -         Describing people’s personality

                   -         Discussing likes and dislikes

          - โครงสร้างประโยค/ไวยากรณ์

                   - Simple present tense: statements and questions–affirmative, negative, questions, short answers

                   - Adjectives (position)

          ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

                   บทเรียนย่อยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss)

                   - มีเพียง 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลกที่มีผมสีแดง และโดยทั่วไปประเทศทางตอนเหนือและตะวันตกของทวีปยุโรป มีประชากร 2-6 เปอร์เซ็นต์ที่มีผมสีแดง

                   บทเรียนย่อยที่ 2  (กิจกรรม Grammar)

                   - ในสหรัฐอเมริกาตามการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนจนถึงอายุ 17 ปี แต่ผู้ปกครองก็สามารถให้เด็กเรียนเองที่บ้าน (home school) หรือไปเรียนในโรงเรียนได้ และในปี ค.ศ. 2007 มีเด็กถึง 1.5 ล้านคนที่เรียนที่บ้าน และยังพบอีกว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 74% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999

                   บทเรียนย่อยที่ 3

                   -        

                   บทเรียนย่อยที่ 4  (กิจกรรม Reading)

                   - ชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียนที่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน ได้แก่ chess หรือหมากฮอส จากการศึกษาพบว่า การเล่นหมากฮอสไม่เพียงแต่สนุก ยังช่วยพัฒนาการอ่านและช่วยทำให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น ตลอดจนเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาด้วย

4.       ทักษะ/กระบวนการ

          -         ทักษะเฉพาะวิชา

&nbs


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 1.199209 sec.