Satriwit3


งานทะเบียน

1. การลาออก

2. การขอแก้ไขหลักฐาน

3. ลักษณะรูปถ่ายที่ถูกต้อง

4. การขอใบรับรอง

5. การขอ Transcript

6. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

7. คำร้องขอเอกสาร

8. คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005669 sec.