PLAN


ขั้น P (Plan)

         ผง.2      แผนการจัดกิจกรรมในโครงการของ กลุ่มสาระฯ/งาน
                     รายละเอียดการใช้งบประมาณ
                     เสนอปฏิทิน
         ผง.3.1   แบบสรุปงานประจำและงบประมาณกลุ่มบริหาร
         ผง.3.2   แบบสรุปกิจกรรมและงบประมาณกลุ่มสาระฯ/งาน
         ผง.3.3   แบบสรุปกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ
         ผง.4      แบบเขียนโครงการ
         ผง.5      แบบเขียนแผนงานประจำ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006213 sec.