PLAN


ขั้น D (Do)
  
        ผง.6.1      บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
        ผง.6.1.1   บันทึกข้อความขออนุญาตเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ผง.6.2      บันทึกข้อความผ่านแผน  ขอซื้อ  ขอจ้าง  เบิกเงิน

       รายละเอียดวัสดุ  แนบท้าย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005639 sec.