NITTHA


ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม 2. อธิบายปัจจัยการผลิตและบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค 4. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ และยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 5. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าปริมาณการผลิตและราคาสินค้า 6. วิเคราะห์บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้ 7. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศได้ 8. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยได้ 9. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบันได้ 10. อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005240 sec.