kru_sudarat


ชาร์ล ดาร์วิน


กิจกรรมท้ายเรื่อง

1. สรุปประวัติของชาร์ลส์ ดาร์วินตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

2. บอกความสำคัญของการเดินทางรอบโลกของดาร์วินไปกับเรือบีเกิล

3. ระบุความสำคัญของคาถามเกี่ยวกับกำเนิดสปีชีส์สิ่งมีชีวิต

4. บอกความหมายของการคัดเลือกโดยธรรมชาติจากตัวอย่างนกฟินช์ของดาร์วิน

5. อธิบายผลของความเชื่อทางศาสนาที่มีต่อแนวคิดทางธรรมชาติวิทยาในยุคนั้น

6. บอกบทบาทของหนังสือกำเนิดสปีชีส์ของดาร์วินที่มีต่อสังคมในยุคนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005609 sec.