kru_sudarat


ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วิน


คำถามท้ายเรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน
1. สรุปปัจจัยด้านกายภาพต่างๆ ที่ทำให้สิ่งแวดล้อม 2 บริเวณมีความแตกต่างกัน
2. บอกความสำคัญของดอกไม้ที่มีผลต่อวิวัฒนาการของนกและ/หรือแมลงอื่นๆ
3. ระบุองค์ประกอบของกระบวนการเกิดวิวัฒนาการเป็นสปีชีส์ใหม่
4. บอกความหมายของคำว่า “การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด”
5. อธิบายความหมายของการผันแปรทางพันธุกรรมว่าส่งผลอย่างไรต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
6. บอกบทบาทของนักอณูชีววิทยาที่มีต่อการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.005681 sec.