kru_sudarat


วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา


คำถามท้ายเรื่อง วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา
1. สรุปกลไกที่เชื้อแบคทีเรียโรควัณโรควิวัฒนาการจนดื้อยาปฏิชีวนะ
2. บอกความสำคัญของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่มีต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรค
3. สรุปผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกของการกลายพันธุ์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
4. บอกความสำคัญของการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
5. บอกบทบาทของนักชีววิทยาต่อการรับมือกับโรคต่างๆ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.016806 sec.