kru_sudarat


หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ


คำถามท้ายเรื่อง หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ

1. สรุปหลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการบอกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2. บอกความสำคัญของการศึกษาซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิต

3. ระบุองค์ประกอบของกระบวนการเปลี่ยนกระดูกของสิ่งมีชีวิตให้เป็นซากฟอสซิล

4. บอกความหมายของการหาอายุด้วยการวัดกัมมันตภาพรังสี

5. อธิบายความหมายของความเชื่อมโยงทางกายวิภาคของโครงกระดูก

6. บอกบทบาทของนักธรณีวิทยาและนักชีววิทยาในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.025418 sec.