kru_sudarat


วิวัฒนาการของมนุษย์


คำถามท้ายเรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์
1. สรุปความเป็นเครือญาติทางวิวัฒนาการระหว่างคนและลิง
2. บอกความสำคัญของการศึกษาโครงกระดูกเพื่อบอกแนวทางในการเคลื่อนที่ของร่างกาย
3. ระบุองค์ประกอบของสายดีเอ็นเอ
4. บอกความหมายของคาว่า บรรพบุรุษร่วม
5. อธิบายความสำคัญของการค้นพบซากฟอสซิลของ Lucy
6. บอกบทบาทของนักชีววิทยาต่อการศึกษาบรรพบุรุษของมนุษย์
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com


Generated 0.006021 sec.